Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Różne

Wyszukiwanie zadań

W tabeli podano dane dotyczące wyników z pracy klasowej z matematyki uzyskanych w pewnej klasie.

Liczba uczniów368442
Ocena 123456

Różnica średniej arytmetycznej ocen i mediany wynosi
A) 0,2 B) 2 9 C) − 0,2 D)  2 − 9

Ukryj Podobne zadania

W tabeli podano dane dotyczące wyników z pracy klasowej z matematyki uzyskanych w pewnej klasie.

Liczba uczniów247232
Ocena 123456

Różnica średniej arytmetycznej ocen i mediany wynosi
A) 0,3 B) 3,3 C) − 0,2 D) 3

W tabeli podano dane dotyczące wyników z pracy klasowej z matematyki uzyskanych w pewnej klasie.

Liczba uczniów535731
Ocena 123456

Różnica średniej arytmetycznej ocen i mediany wynosi
A) 3,125 B) 1 8 C) 1,125 D) 7 8

Wojtek notował temperaturę powietrza o godzinie 12.00 w pięciu kolejnych dniach stycznia. Otrzymał następujące wyniki:

Data 15.0116.01 17.01 18.01 19.01
Temperatura3∘C 2∘C − 2∘C − 5∘C − 3∘C

Odchylenie standardowe od średniej temperatury w tych dniach, z dokładnością do 0,1 wynosi
A)  ∘ 1,0 C B)  ∘ 3,0 C C) 3,6∘C D) 9,2∘C

Na diagramie przedstawiono oceny z pracy klasowej z matematyki w klasie IIa.


PIC


Odchylenie standardowe danych przedstawionych na diagramie jest równe
A) 1,2 B) √ ----- 1,36 C) √ ---- 1,6 D) 1,6

Dla zestawu liczb: 1, 3, 2, 4, 3
A) mediana jest równa 2 i średnia arytmetyczna jest równa 2,6.
B) mediana jest równa 3 i średnia arytmetyczna jest równa 3.
C) mediana jest równa 2 i średnia arytmetyczna jest równa 3.
D) mediana jest równa 3 i średnia arytmetyczna jest równa 2,6.

Wiadomo, że mediana liczb x + 7,x,x − 5,x + 2 ,x+ 7,x− 5 jest równa średniej tych liczb. Zatem liczba x
A) jest równa 3 B) jest równa 4 C) jest równa 5 D) może mieć dowolną wartość

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że mediana liczb x+ 5,x,x − 6,x + 2 ,x + 7,x− 5 jest dwa razy większa od średniej tych liczb. Zatem liczba x
A) jest równa 0 B) jest równa 1 C) jest równa 2 D) może mieć dowolną wartość

Na diagramie przestawiono wzrost pięciorga uczniów.


PIC


Odchylenie standardowe zestawu danych jest równe
A) 2 cm B) √ -- 2 cm C) √ 2,8-cm D) 2,8 cm

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123456
Liczba ocen376920

Wariancja ocen w tej klasie jest równa
A) 3 B) 4 3 C) 4 D) 2√-3 3

Odchylenie standardowe zestawu danych: 1, 2, 3, 4, 5 jest równe
A) √ -- 2 B) 2 C) √ -- 3 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Odchylenie standardowe zestawu danych: 2, 3, 4, 5, 6 jest równe
A) √ -- 3 B) 2 C) √ -- 2 D) 4

Odchylenie standardowe zestawu danych: 1, 3, 5, 7 jest równe
A) √ -- 3 B) 3 C) √ -- 5 D) 5

W hurtowni owoców wyselekcjonowane jabłko spełnia normę jakości, gdy jego masa (po zaokrągleniu do pełnych dekagramów) mieści się w przedziale [19 dag, 21 dag]. Pobrano próbę kontrolną liczącą 50 jabłek i następnie zważono każde z nich. Na poniższym wykresie słupkowym przedstawiono rozkład masy jabłek w badanej próbie. Na osi poziomej podano – wyrażoną w dekagramach – masę jabłka (w zaokrągleniu do pełnych dekagramów), a na osi pionowej przedstawiono liczbę jabłek o określonej masie.


ZINFO-FIGURE


Dominanta masy 50 zważonych jabłek (w zaokrągleniu do pełnych dekagramów) z pobranej próby kontrolnej jest równa

A) 20 dag,B) 23 dag,

ponieważ

1)ta masa jest największa w tej próbie.
2) iloczyn tej masy i liczby jabłek o takiej masie jest największy w tej próbie.
3) ta masa występuje najliczniej w tej próbie.

W zestawie 2◟,2,2◝,◜...,2◞,4◟,4,4,◝.◜..,4◞ m liczb m liczb jest 2m liczb (m ≥ 1 ), w tym m liczb 2 i m liczb 4. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe
A) 2 B) 1 C) √1- 2 D) √ -- 2

Ukryj Podobne zadania

W zestawie 1◟,1,1◝,◜...,1◞,3◟,3,3,◝.◜..,3◞ m liczb m liczb jest 2m liczb (m ≥ 1 ), w tym m liczb 1 i m liczb 3. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe
A) 1 B) 2 C) √1- 2 D) √ -- 2

W zestawie 1◟,1,1◝,◜...,1◞,4◟,4,4,◝.◜..,4◞ 2m liczb m liczb jest 3m liczb (m ≥ 1 ), w tym 2m liczb 1 i m liczb 4. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe
A) 2 B) 1 C) √1- 2 D) √ -- 2

Wykonano pomiary wysokości czterech krzeseł i każde dwa rezultaty były różne. Adam zapisał wyniki w metrach i odchylenie standardowe jego danych było równe σA . Bogdan zapisał te same wyniki w centymetrach i odchylenie standardowe jego danych było równe σ B . Wynika stąd, że
A) σA = 10σB B) σA = 100σB C) 10σA = σB D) 100σA = σB

Ukryj Podobne zadania

Wykonano pomiary wagi pięciu arbuzów i każde dwa rezultaty były różne. Agata zapisała wyniki w kilogramach i odchylenie standardowe jej danych było równe σA . Basia zapisała te same wyniki w gramach i odchylenie standardowe jej danych było równe σ B . Wynika stąd, że
A) 100 σA = σB B) 1000σA = σB C) σA = 100σB D) σA = 10 00σB

W pewnej grupie 100 uczniów przeprowadzono sondaż dotyczący dziennego czasu korzystania z komputera. Wyniki sondażu przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażony w godzinach – dzienny czas korzystania przez ucznia z komputera. Na osi pionowej przedstawiono liczbę uczniów, którzy dziennie korzystają z komputera przez określony czas.


ZINFO-FIGURE


Dominanta dziennego czasu korzystania przez ucznia z komputera jest równa
A) 2,25 godziny B) 2,50 godziny C) 2,75 godziny D) 1,50 godziny

Ukryj Podobne zadania

W pewnej grupie 100 uczniów przeprowadzono sondaż dotyczący dziennego czasu korzystania z komputera. Wyniki sondażu przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażony w godzinach – dzienny czas korzystania przez ucznia z komputera. Na osi pionowej przedstawiono liczbę uczniów, którzy dziennie korzystają z komputera przez określony czas.


PIC


Dominanta dziennego czasu korzystania przez ucznia z komputera jest równa
A) 2,25 godziny B) 2,50 godziny C) 1,5 godziny D) 2 godziny

spinner