Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Świeżo skoszona trawa zawiera 60% wody, a wysuszone siano tylko 15% wody. Oblicz, ile kilogramów wysuszonego siana można otrzymać z 1 tony skoszonej trawy? Wynik podaj w zaokrągleniu do pełnych kilogramów.

Stężenie pewnego roztworu wodnego soli wynosi 5%. Ile kilogramów czystej wody należy dodać do 90 kg tego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 2%?

*Ukryj

Stężenie pewnego roztworu wodnego soli wynosi 10%. Ile kilogramów czystej wody należy dodać do 12 kg tego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 6%?

Stężenie roztworu kwasu solnego wynosi 5%. Ile kilogramów wody należy dodać do 44 kg tego roztworu, aby stężenie roztworu zmniejszyło się do 2%?

W fabryce zabawek znajduje się 10 maszyn do produkcji plastikowych samochodów. Średnia wydajność jednej maszyny wynosi 2100 samochodów dziennie. W okresie przedświątecznym uruchomiono jedną dodatkową maszynę, w wyniku czego średnia dzienna wydajność pojedynczego urządzenia zmalała o 4%. Oblicz ile samochodów dziennie produkuje dodatkowa maszyna.

Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosną o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżką.

Na początku 2002 roku zasoby węgla kamiennego w Polsce szacowane były na 64 mld ton. W 2002 roku w Polsce wydobyto 103,7 mln ton wegla. Jaki procent zasobów węgla kamiennego w naszym kraju uległby wyczerpaniu do końca 2101 roku, gdyby każdego roku wydobycie węgla wzrastało o 0,4 mln ton? Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

Z okrągłego skrawka materiału wycięto trójkąt równoboczny jak na rysunku poniżej.


PIC


Oblicz jaki procent pola okrągłego skrawka stanowi pole wyciętego trójkąta. Przyjmując, że π = 3 ,1 4 , wynik podaj z dokładnością do 1%.

Wśród 360 uczniów pewnej szkoły przeprowadzono ankietę, w której jedno z pytań brzmiało czy oglądałeś/oglądałaś wczoraj telewizję. Odpowiedzi na to pytanie są przedstawione na wykresach poniżej.


PIC


Wiedząc, że dziewczęta stanowią 59 ankietowanych osób odpowiedz na pytania.

  • Ile sposród ankietowanych osób nie odpowiedziało na zadane pytanie?
  • Jaki procent ankietowanych osób oglądało wczoraj telewizję? Wynik podaj z dokładnością do 1%.
  • Jaki procent chłopców, spośród tych, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie, nie oglądało wczoraj telewizji?

W sondażu na temat budowy marketu przeprowadzonym przez lokalną gazetę w pewnym mieście, wypowiedziało się 450 osób. 60% badanych, w tym 40% handlowców, wypowiedziało się przeciw tej budowie. Pomiędzy zwolennikami budowy znalazło się 5% handlowców.

  • Oblicz, ilu handlowców uczestniczyło w sondażu.
  • Oblicz, jaki procent handlowców wypowiedział się za budową marketu.

Na budowę domu możesz zaciągnąć pożyczkę w wysokości 63450 . Do wyboru są dwa warianty spłaty:
I – w każdym miesiącu spłacasz równe raty, każdą w wysokości 2% pożyczonej kwoty.
II – pierwsza rata miesięczna wynosi 2500 , a każda następna jest o 50  mniejsza niż poprzednia.

Ile miesięcy potrwa spłata mieszkania w każdym z wariantów?

Dziadek założył w banku trzyletnią lokatę pieniężną o stałej rocznej stopie procentowej równej 5% (już po uwzględnieniu podatków i prowizji). Odsetki są kapitalizowane po każdym roku trwania lokaty. Całość środków, otrzymanych z banku po zlikwidowaniu lokaty, dziadek podzielił równo pomiędzy dziewięcioro wnucząt tak, że każde z dzieci otrzymało 1029 zł. Oblicz początkową kwotę lokaty.

30% pewnego towaru sprzedano z zyskiem 15-procentowym, a pozostałą część z zyskiem 10-procentowym. Jaki był ogólny zysk ze sprzedaży?

W jakim stosunku należy zmieszać 14 i 6 procentowe roztwory chlorku sodu, aby otrzymać roztwór 8 procentowy?

Pan Kowalski zaciągnął w banku kredyt w wysokości 40000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 12% w skali roku, a odsetki są dopisywane kwartalnie. Kredyt ma zostać spłacony w czterech równych ratach kwartalnych (spłacanych na koniec każdego kwartału). Wyznacz wysokość raty.

W 1995 roku pan Nowak wpłacił 10000zł na dwuletnią lokatę z roczną kapitalizacją odsetek. Po roku bank obniżył roczną stopę procentową o dwa punkty procentowe. Po dwóch latach pan Nowak wypłacił całą kwotę, która wraz z odsetkami wyniosła 16640zł. Oblicz, jakie było oprocentowanie lokaty w pierwszym roku, a jakie w drugim (w latach 90-tych nie było podatku od odsetek).

W poniższej tabeli przedstawiono obowiązującą w 2009 roku skale podatkową podatku PIT.

Podstawa obliczenia podatku
w pełnych złotych
Podatek wynosi
do 3089 0zł
od 3090 zł do 44490 zł 19% minus kwota 586,85 zł
od 44490 zł do 85528 zł 7866,25 zł plus 30% nadwyżki ponad 44490 zł
od 85528 zł 20177,65 zł plus 40% nadwyżki ponad 85528 zł

Po wypełnieniu formularza podatkowego okazało się, że Pan Adam musi zapłacić 9889,45 zł podatku.

  • Oblicz podstawę obliczenia podatku pana Adama.
  • O ile procent wzrósłby należny podatek pana Adama, gdyby jego podstawa wzrosła o 100%? Wynik podaj z dokładnością do 1%.

Liczba mieszkańców w pewnym mieście w ciągu ostatnich lat zwiększała się średnio o 0,8% rocznie i obecnie wynosi około 150000. Zakładając, że tempo wzrostu liczby mieszkańców się nie zmieni, oszacuj, ilu ludzi będzie mieszkać w tym mieście za 10lat.

Działka leśna zawierała przed 15 laty  3 250000 m drewna, a obecnie zawiera 35 0000 m 3 . O ile procent przeciętnie wzrasta ilość drewna na tej działce w ciągu roku? (Zakładamy stały przyrost procentowy.)

Uczeń kupił dwie książki za 100 zł, które po roku sprzedał z zyskiem 8%. Oblicz ile zapłacił za każdą z tych książek, jeżeli pierwszą z nich sprzedał z zyskiem 20%, drugą zaś ze stratą 10%.

*Ukryj

Uczeń kupił dwie książki za 150 zł, które po roku sprzedał z zyskiem 8%. Oblicz ile zapłacił za każdą z tych książek, jeżeli pierwszą z nich sprzedał ze stratą 10%, drugą zaś z zyskiem 20%.

Wysokość prowizji, którą klient płaci w pewnym biurze maklerskim przy każdej zawieranej transakcji kupna lub sprzedaży akcji jest uzależniona od wartości transakcji. Zależność ta została przedstawiona w tabeli:

Wartość transakcji Wysokość prowizji
do 500 zł 15 zł
od 500,01 zł do 3000 zł 2% wartości transakcji + 5 zł
od 3000,01 zł do 8000 zł 1,5% wartości transakcji + 20 zł
od 8000,01 zł do 15000 zł 1% wartości transakcji + 60 zł
powyżej 15000 zł 0,7% wartości transakcji + 105 zł

Klient zakupił za pośrednictwem tego biura maklerskiego 530 akcji w cenie 25 zł za jedną akcję. Po roku sprzedał wszystkie kupione akcje po 45 zł za jedną sztukę. Oblicz, ile zarobił na tych transakcjach po uwzględnieniu prowizji, które zapłacił.

W 2000 roku pan Nowak wpłacił na rachunek bankowy kwotę 1000zł. Po 6 miesiącach ponownie wpłacił na ten rachunek 1000zł, a po upływie kolejnych 6 miesięcy podjął całą kwotę, która wraz z odsetkami wyniosła 2310zł. Oblicz, jakie było oprocentowanie tego rachunku w skali roku wiedząc, że nie ulegało ono zmianie, a bank kapitalizował odsetki co 6 miesięcy (w 2000 roku nie było podatku od odsetek).

Strona 1 z 3>>>>