Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Dowolny

Wyszukiwanie zadań

Okrąg przecina boki czworokąta ABCD kolejno w punktach A 1,A 2,B1,B2,C 1,C2,D 1,D 2 (zobacz rysunek).


PIC


Wykaż, że jeżeli |A 1A2| = |B1B 2| = |C 1C2| = |D 1D 2| , to w czworokąt ABCD można wpisać okrąg.

W czworokącie wypukłym ABCD (zobacz rysunek poniżej) dane są kąty: |∡ADC | = |∡ABC | = 90∘ oraz |∡DCB | = 135∘ . Wykaż, że  √- |DB-|= -2- |AC | 2 .


PIC


Dany jest czworokąt wypukły ABCD niebędący równoległobokiem. Punkty M ,N są odpowiednio środkami boków AB i CD . Punkty P ,Q są odpowiednio środkami przekątnych AC i BD . Uzasadnij, że MQ ∥ PN .

Ukryj Podobne zadania

Dany jest czworokąt wypukły ABCD niebędący równoległobokiem. Punkty M ,N są odpowiednio środkami boków AB i CD . Punkty P ,Q są odpowiednio środkami przekątnych AC i BD . Uzasadnij, że czworokąt MQNP jest równoległobokiem.

Wszystkie wierzchołki czworokąta ABCD leżą na okręgu oraz ∡A = α . Oblicz miarę kąta ∡C .


PIC


Przeciwległe boki czworokąta ABCD wpisanego w okrąg przecinają się w punktach E i F (zobacz rysunek), przy czym odcinek EC jest zawarty w dwusiecznej kąta DEF , a odcinek FA jest zawarty w dwusiecznej kąta DF E . Wykaż, że |∡EDF | = 6 0∘ .


PIC


Dwusieczne czworokąta ABCD wpisanego w okrąg przecinają się w czterech różnych punktach: P,Q ,R ,S (zobacz rysunek).


PIC


Wykaż, że na czworokącie PQRS można opisać okrąg.

Ukryj Podobne zadania

Z wierzchołków czworokąta ABCD poprowadzono półproste, które przecinają się w wierzchołkach czworokąta PQRS wpisanego w okrąg (zobacz rysunek).


PIC


Wykaż, że jeżeli półproste AP , BP i CR są dwusiecznymi odpowiednio kątów DAB , ABC i BCD , to półprosta DR jest dwusieczną kąta CDA .

Długości boków czworokąta ABCD są równe: |AB | = 2, |BC | = 3 , |CD | = 4, |DA | = 5 . Na czworokącie ABCD opisano okrąg. Oblicz długość przekątnej AC tego czworokąta.

Ukryj Podobne zadania

Długości boków czworokąta ABCD są równe: |AB | = 3, |BC | = 6 , |CD | = 5, |DA | = 4 . Na czworokącie ABCD opisano okrąg. Oblicz długość przekątnej BD tego czworokąta.

Wykaż, że jeżeli w czworokącie ABCD dwusieczne kątów przy wierzchołkach A i C przecinają dwusieczne kątów przy wierzchołkach B i D w czterech różnych punktach, to punkty te leżą na pewnym okręgu.

W czworokącie wypukłym ABCD poprowadzono przekątną AC . Okręgi wpisane w trójkąty ABC i ACD są styczne zewnętrznie. Wykaż, że w czworokąt ABCD można wpisać okrąg.

Przekątne czworokąta ABCD wpisanego w okrąg przecinają się w punkcie S , a punkt E jest takim punktem przekątnej BD , że |∡DCS | = |∡BCE | (zobacz rysunek).


PIC


Wykaż, że  |CD|⋅|CB| |CE | = --|CA|-- .

W czworokącie ABCD dane są długości boków: |AB | = 24,|CD | = 1 5,|AD | = 7 . Ponadto kąty DAB oraz BCD są proste. Oblicz pole tego czworokąta oraz długości jego przekątnych.

Udowodnij, że jeżeli środki boków dwóch czworokątów wypukłych pokrywają się, to pola tych czworokątów są równe.

W czworokącie ABCD spełniony jest warunek |∡ADB | = |∡ACB | . Wykaż, że na czworokącie ABCD można opisać okrąg.

Dany jest czworokąt o kolejnych bokach długości 3,4,5 oraz kącie α między bokami długości 3 i 4 takim, że cosα = − 111 . Wyznacz długość czwartego boku, jeśli wiadomo, że na czworokącie można opisać okrąg.

W czworokącie wypukłym ABCD dane są długości jego boków i miara kąta A . Wyznacz miary pozostałych kątów tego czworokąta.

Wykaż, że jeżeli każda przekątna czworokąta wypukłego dzieli go na trójkąty o równych polach to czworokąt ten jest równoległobokiem.

W trójkącie ABC kąt wewnętrzny przy wierzchołku A ma miarę  ∘ 50 , a kąt wewnętrzny przy wierzchołku C ma miarę 60 ∘ . Okrąg o1 przechodzi przez punkt A i przecina boki AB i AC trójkąta odpowiednio w punktach D i E . Okrąg o 2 przechodzi przez punkt B , przecina okrąg o 1 w punkcie D oraz w punkcie F leżącym wewnątrz trójkąta ABC . Ponadto okrąg o2 przecina bok BC trójkąta w punkcie G .


PIC


Udowodnij, że na czworokącie CEF G można opisać okrąg.

Czworokąt AF EC jest wpisany w okrąg i jego przekątna AE przecina okrąg opisany na trójkącie ACD w punkcie B (zobacz rysunek).


PIC


Zachodzi ponadto równość |∡BF E | = |∡CDB | . Udowodnij, że punkty F ,B i C są współliniowe.

Przekątne podzieliły czworokąt na 4 trójkąty.


PIC


Korzystając z podanych pól trzech z tych trójkątów, wyznacz pole trójkąta ABS .

Strona 1 z 3
spinner