Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Homografia/Wzór z wykresu

Wyszukiwanie zadań
 • Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór A punktów, których współrzędne (x ,y) spełniają warunek: x3y = −xy 3 .
 • Wiedząc, że wykres funkcji homograficznej f(x ) = -ax+x-+1- b(x+ 1)−4 nie ma punktów wspólnych ze zbiorem A wyznacz a i b .

PIC

Dane są funkcje 2x+b- f(x) = ax+ 1 oraz ax+c-- g(x) = ax+ 1 , o których wiadomo, że ich wykresy mają punkt wspólny ( ) P − 9, 11 13 , a miejscem zerowym funkcji g jest liczba: − 53 . Wyznacz wartości parametrów a,b,c .

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji h , określonej wzorem h(x ) = ax dla x ⁄= 0 . Wiadomo, że do wykresu funkcji h należy punkt P = (2,5) .


PIC


 • Oblicz wartość współczynnika a .
 • Ustal, czy liczba h(π )− h (−π ) jest dodatnia czy ujemna.
 • Rozwiąż nierówność h(x) > 5 .

Punkt A = (− 5,3) jest środkiem symetrii wykresu funkcji homograficznej określonej wzorem f(x ) = axx++d7- , gdy x ⁄= −d . Oblicz iloraz da .

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (6,− 4) jest środkiem symetrii wykresu funkcji homograficznej określonej wzorem f(x ) = axx++d3- , gdy x ⁄= −d . Oblicz iloraz da .

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji określonej wzorem f (x) = ax + b dla x ⁄= 0 .


PIC


 • Odczytaj z wykresu rozwiązanie nierówności f(x) ≤ − 1 .
 • Oblicz współczynniki a i b .

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji h (x) otrzymanego przez przesunięcie o wektor [2,1] wykresu funkcji f określonej wzorem f (x) = ax , dla x ∈ R i x ⁄= 0 .


PIC


Wyznacz wzór funkcji h , a następnie sprawdź, czy punkt √ -- √ -- M = ( 3,− 2 3 − 3) należy do jej wykresu.

Wykres funkcji homograficznej -ax+3- f(x ) = x+b+ 1 można otrzymać przesuwając wykres funkcji g(x) = 7x , a dziedzina funkcji f(x) jest tym samym zbiorem co jej zbiór wartości. Wyznacz współczynniki a i b .

spinner