Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Geometria/Trójkąt/Dowolny/Długości odcinków

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono trójkąt ABC , w którym |AB | = 9 cm oraz odcinek DE równoległy do boku AB trójkąta, którego długość jest równa 6 cm.


PIC


Pole trójkąta ABC jest równe 54 cm 2 , a pole trapezu ABED jest o 25% większe od pola trójkąta CDE . Oblicz wysokość trapezu ABED .

Dwa spośród boków trójkąta mają długości 3 i 5. Zaznacz na osi liczbowej wszystkie liczby oznaczające możliwe długości trzeciego boku.

Prosta DE jest równoległa do boku AB trójkąta ABC i przecina bok AC w punkcie D , bok BC w punkcie E . Oblicz |AC | jeśli |CD | = 16 cm , |CE | = 12 cm i |BC | = 2 4 cm .

Ukryj Podobne zadania

Prosta DE jest równoległa do boku AB trójkąta ABC i przecina bok AC w punkcie D , bok BC w punkcie E . Oblicz |AD | jeśli |CE | = 3 dm , |BE | = 5 dm i |AC | = 12 dm .

Prosta DE jest równoległa do boku AB trójkąta ABC i przecina bok AC w punkcie D , bok BC w punkcie E . Oblicz |BC | , jeśli |AC |+ |BC | = 18 cm , |CD | = 4 cm i |CE | = 2 cm .

Trójkąt o bokach 6, 8 i 10 jest podobny do trójkąta o obwodzie 216. Oblicz długości boków drugiego trójkąta.

Ukryj Podobne zadania

Trójkąt o bokach 12, 9 i 15 jest podobny do trójkąta o obwodzie 108. Oblicz długości boków drugiego trójkąta.

Dwusieczne kątów przyległych do boku AB trójkąta ABC przecinają się w punkcie K . Odległość punktu K od odcinka AB wynosi 3. Jaka jest odległość punktu K od odcinka AC ?

Symetralna boku AB trójkąta ABC przecina bok BC w punkcie K , przy czym odcinek BK ma długość 5. Jaką długość ma odcinek AK ?

Ile jest trójkątów o obwodzie równym 19, w których długości boków wyrażone są liczbami całkowitymi. Wymień je.

Na rysunku przedstawiono trójkąt ABC , w którym |AB | = 9 cm oraz odcinek DE równoległy do boku AB trójkąta.


PIC


Stosunek pola trapezu ABED do pola trójkąta ABC jest równy 59 . Oblicz długość odcinka DE .

Stosunek pól dwóch trójkątów podobnych jest równy 4, a suma ich obwodów 12. Wyznacz obwód każdego z tych trójkątów.

Ukryj Podobne zadania

Stosunek pól dwóch trójkątów podobnych jest równy 4, a suma ich obwodów 18. Wyznacz obwód każdego z tych trójkątów.

Boki trójkąta mają długości 13 cm, 20 cm i 21 cm, a pole tego trójkąta jest równe 12 6 cm 2 . Jaką długość ma najkrótsza z wysokości tego trójkąta?

Czy z odcinków o długościach: 4 cm, 4 cm, 9 cm można zbudować trójkąt?

Ukryj Podobne zadania

Czy z odcinków o długościach: 13 cm, 8 cm, 5 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 8 cm, 13 cm, 20 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 3 cm, 3 cm, 3 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 11 cm, 8 cm, 17 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 3 cm, 7 cm, 4 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 4 cm, 4 cm, 2 cm można zbudować trójkąt?

spinner