Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Zadania na ekstremum/Najmniejsza długość

Wyszukiwanie zadań

Dla dowolnej liczby m ≥ 3 , prosta 1 2 y = 4m x− m przecina hiperbolę 3 y = x w punktach P i Q . Uzasadnij, że |P Q | ≥ 6 ,56 .

Na prostej o równaniu x− y− 4 = 0 znajdź punkt P , którego kwadrat odległości od punktu A(1,1 ) jest najmniejszy.

Ukryj Podobne zadania

Na prostej o równaniu y = −x wyznacz współrzędne punktu P leżącego najbliżej punktu K = (5;2) .

Na prostej o równaniu y = x wyznacz współrzędne punktu P leżącego najbliżej punktu K = (− 1;7) .

Dany jest ciąg punktów (Pn) na płaszczyźnie, których współrzędne dane są wzorem Pn = (n, 23n 2 − 3n + 3) , gdzie n ≥ 1 . Wyznacz tę wartość n , dla której odległość punktu Pn od prostej y = 8x − 50 jest najmniejsza z możliwych.

Dane są punkty A = (3,1) i B = (− 1,4) oraz prosta k o równaniu y = − 2x+ 1 . Wyznacz taki punkt C prostej k , aby suma kwadratów boków trójkąta ABC była najmniejsza możliwa. Oblicz tę najmniejszą sumę kwadratów długości boków.

Który z odcinków łączących dowolny punkt paraboli o równaniu 2 y = x z punktem A = (10;2) ma najmniejszy kwadrat długości?

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz te punkty paraboli 2 y = x − 4x + 5 , które znajdują się najbliżej punktu ( ) A = 2 , 52 . Oblicz tę najmniejszą odległość.

Rozpatrujemy prostokąty ABCD , których dwa wierzchołki leżą na osi Oy , jeden wierzchołek leży na paraboli określonej równaniem y = 94x2 + 1 , jeden wierzchołek leży na wykresie funkcji √ -- f(x ) = x określonej dla x ≥ 0 . Oblicz pole tego z tych prostokątów, który ma najmniejszy możliwy obwód.


PIC


Na paraboli o równaniu 2 y = x + 6x + 5 znajdź współrzędne punktu A , którego odległość od prostej o równaniu y = 2x − 1 3 jest najmniejsza.

Ukryj Podobne zadania

Na paraboli o równaniu 2 y = x − 4x + 3 wyznacz punkt, którego odległość od prostej y = − 2x − 5 jest najmniejsza.

Wyznacz wartość parametru m , dla której odległość punktu 2 P = (m ,3m − 1) od prostej y = x + 2 jest najmniejsza możliwa.

Na wykresie funkcji 1 4 3 2 y = 4x − x − 5x + 22x + 50 znajdź współrzędne punktu A , którego odległość od prostej o równaniu y = −2x − 22 jest najmniejsza.

Ukryj Podobne zadania

Na wykresie funkcji 1 4 3 2 y = 4x + x − 5x − 22x + 50 znajdź współrzędne punktu A , którego odległość od prostej o równaniu y = 2x− 22 jest najmniejsza.

W parku krajobrazowym znajduje się zbiornik wodny, którego dwa brzegi postanowiono połączyć pomostem. Na podstawie dostępnych map wymodelowano w pewnej skali kształt linii brzegowej zbiornika w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) za pomocą fragmentów wykresów funkcji f oraz g , które odpowiadają przeciwległym brzegom zbiornika (zobacz rysunek).


PIC


Funkcje f oraz g są określone wzorami ( )2 f(x ) = 12 x− 32 − 3 oraz g (x) = 1 (x− 1)2 + 1 4 . Jeden z końców pomostu postanowiono zlokalizować na brzegu opisanym funkcją g w punkcie o współrzędnych P = (3,2) . Koniec pomostu należy umieścić na brzegu opisanym funkcją f . Oblicz współrzędne punktu K , w którym należy zlokalizować koniec pomostu, aby jego długość (tj. odległość końca K pomostu od początku P ) była możliwie najmniejsza. Oblicz długość najkrótszego pomostu.

Przy rozwiązywaniu zadania możesz skorzystać z tego, że odległość dowolnego punktu R leżącego na wykresie funkcji f od punktu P wyraża się wzorem

 ∘ -------------------------------- 1 3 5 45 1537 |PR | = 4x 4 − 2x3 − 8-x2 + -8 x + -64--,

gdzie x jest pierwszą współrzędną punktu R .

Dane są punkty A = (− 1,3) i B = (3 ,6) . Funkcja f przyporządkowuje dowolnemu punktowi należącemu do odcinka AB jego odległość od punktu P = (1,1) . Wyznacz zbiór wartości tej funkcji i jej wartość najmniejszą.

spinner