Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Ciągi/Dowolny/Wymierny

Wyszukiwanie zadań

Ciąg (an) określony jest wzorem n−-2 an = n+ 3 .

 1. Oblicz dziesiąty wyraz ciągu.
 2. Oblicz, który wyraz ciągu jest równy 4 9 .

Dany jest ciąg określony wzorem 2n3−4n2−18n+36 an = n2+n−6 .

 • Wykaż, że wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami całkowitymi.
 • Sprawdź, czy jest to ciąg arytmetyczny.

Ciąg (an ) określony jest wzorem 4n−-3 an = 1− 2n , dla n ≥ 1 . Oblicz ile wyrazów ciągu (an) różni się od liczby -2 o więcej niż 0,1.

Ciąg (an) określony jest przez warunki { a1 = a2 = 1 an+ 2 = −an dla n ≥ 1.

 • Wypisz 6 początkowych wyrazów ciągu (an) .
 • Oblicz sumę 20 początkowych wyrazów ciągu (bn) danego wzorem b = an n 2n .

Dla każdego n ∈ N + wyrazy ciągu (an) spełniają dwa warunki 2 an + an+ 1 = −n-+187n+40 i an − an+1 = n−174- . Oblicz, które wyrazy tego ciągu są dodatnie.

Dany jest ciąg an o wyrazie ogólnym n+-15- an = n .

 • Oblicz, ile wyrazów ciągu (an) jest większych od 3.
 • Wyznacz wszystkie te wyrazy ciągu an , które są liczbami naturalnymi.
Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) o wyrazie ogólnym 2n2−-3n+-1 an = 2n− 1 .

 • Uzasadnij, że wszystkie wyrazy ciągu (an) są liczbami całkowitymi.
 • Który wyraz jest równy 5?
 • Różnica sześcianów dwóch kolejnych wyrazów ciągu (an) wynosi (− 1261) . Wyznacz te wyrazy.

Nieskończony ciąg liczbowy (an) jest określony wzorem -1 an = 2 − n , dla n = 1,2,3,... .

 • Oblicz, ile wyrazów ciągu (an) jest mniejszych od 1,975.
 • Dla pewnej liczby x trzywyrazowy ciąg (a ,a ,x ) 2 7 jest arytmetyczny. Oblicz x .

Wyznacz wszystkie wyrazy nieskończonego ciągu (an ) określonego wzorem 2 an = 2n−nn-+4- , n ≥ 1 , które są liczbami całkowitymi.

Wyraz ogólny ciągu (an) dany jest wzorem 2n−7- an = n+1 , gdzie n ≥ 1 .

 • Który wyraz ciągu (an) równa się 1 77 80 ?
 • Ile wyrazów danego ciągu należy do przedziału (9, 19) 5 10 ?
 • Które wyrazy tego ciągu przyjmują wartości całkowite?
Ukryj Podobne zadania
spinner