Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Równoległobok

Wyszukiwanie zadań

Dany jest równoległobok ABCD , w którym przekątna BD jest prostopadła do boku AB . Kąt ostry tego równoległoboku ma miarę 60∘ . Długości odcinków AB i BC opisano na rysunku wyrażeniami algebraicznymi.


PIC


Obwód równoległoboku ABCD jest równy
A) 30 B) 20 C) 15 D) 10

Z metalowej taśmy wycięto równoległobok, którego wymiary podano na rysunku.


PIC


Szerokość x taśmy jest równa
A) 7 cm B) 6,5 cm C) 9 cm D) 8 cm

W równoległoboku ABCD kąt przy wierzchołku A ma większą miarę, niż kąt przy wierzchołku D . Suma miar pewnych trzech kątów tego równoległoboku jest równa 210 ∘ .
Miara kąta przy wierzchołku C równoległoboku jest równa A/B.
A)  ∘ 150 B)  ∘ 120
Miara kąta przy wierzchołku A jest C/D razy większa od miary kąta przy wierzchołku D .
C) 4 D) 5

Figura zacieniowana na rysunku jest równoległobokiem.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Suma miar kątów α i β wynosi 180∘ . PF
Kąt α ma miarę 3 razy mniejszą niż kąt β .PF

W równoległoboku ABCD dłuższa podstawa ma długość |AB | = 15 cm . Wysokości tego równoległoboku mają długości: 8 cm i 12 cm . Zatem krótsza podstawa równoległoboku ma długość
A) 20 cm B) 10 cm C) 3,2 cm D) 1,6 cm

W równoległoboku o obwodzie 26 cm różnica długości dwóch sąsiednich boków jest równa 3 cm. Dłuższy bok tego równoległoboku jest równy
A) 8 cm B) 614 cm C) 5 cm D) 31 cm 4

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 30 ∘ . Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy
A) 105 ∘ B) 115∘ C) 12 5∘ D) 13 5∘

Ukryj Podobne zadania

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 50 ∘ . Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy
A) 105 ∘ B) 115∘ C) 12 5∘ D) 13 5∘

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 80 ∘ . Kąt rozwarty tego równoległoboku ma miarę
A) 120 ∘ B) 125∘ C) 13 0∘ D) 13 5∘

Dwa sąsiednie kąty równoległoboku różnią się o  ∘ 50 . Kąt ostry tego równoległoboku ma miarę
A) 45∘ B) 5 5∘ C) 65∘ D) 75∘

Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED , w którym |DE | = |AE | . Miara kąta BCE jest równa 1 06∘ .


PIC


Jaką miarę ma kąt AEC ?
A) 148 ∘ B) 122∘ C) 74 ∘ D) 58∘

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED , w którym |DE | = |AE | . Miara kąta AEC jest równa 148∘ .


PIC


Jaką miarę ma kąt BCE ?
A) 106 ∘ B) 122∘ C) 74 ∘ D) 32∘

W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD . Punkt K jest środkiem boku AB , a punkt L jest środkiem boku CD .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABL ma takie samo pole, jak trójkąt ABD . PF
Pole równoległoboku ABCD jest cztery razy większe od pola trójkąta AKD .PF
Ukryj Podobne zadania

W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD . Punkt K jest środkiem boku AB , a punkt L jest środkiem boku AD .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABL ma takie samo pole, jak trójkąt ADK . PF
Pole równoległoboku ABCD jest cztery razy większe od pola trójkąta AKL .PF

Równoległobok, w którym stosunek długości sąsiednich boków wynosi 2:3, podzielono wzdłuż przekątnej o długości 13 cm na dwa przystające trójkąty. Obwód każdego z tych trójkątów jest równy 33 cm. Czy podane zdania są prawdziwe?

Równoległobok ma obwód 40 cm. PF
Równoległobok ma bok o długości 12 cm. PF
Jeden z boków równoległoboku jest dwa razy krótszy od drugiego.PF
spinner