Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Wielokąty/Różne

Wyszukiwanie zadań

Liczba przekątnych wielokąta wypukłego, w którym jest n boków i n ≥ 3 wyraża się wzorem Pn = n(n−3) 2 .

 • Oblicz liczbę przekątnych w dwudziestokącie wypukłym.
 • Oblicz, ile boków ma wielokąt wypukły, w którym liczba przekątnych jest pięć razy większa od liczby boków.
 • Sprawdź, czy jest prawdziwe następujące stwierdzenie: Każdy wielokąt wypukły o parzystej liczbie boków ma parzystą liczbę przekątnych. Odpowiedź uzasadnij.
 • Uzasadnij, że jeżeli liczba boków wielokąta wypukłego jest nieparzysta, to liczba jego przekątnych jest wielokrotnością liczby jego boków.

Z dwunastokąta foremnego odcięto trzy wycinki kół, których środkami są pewne wierzchołki dwunastokąta, a ich promienie mają długość równą długości boku dwunastokąta. Wiedząc, że suma pól tych wycinków jest równa 80 π cm 2 , oblicz:


PIC


 • długość boku dwunastokąta;
 • długość promienia okręgu opisanego na tym dwunastokącie;
 • pole figury powstałej po odcięciu od dwunastokąta trzech danych wycinków kołowych.

Miara kąta wewnętrznego n –kąta foremnego jest o ∘ 2 mniejsza od miary kąta wewnętrznego (n + 2) – kąta foremnego. Oblicz n .

Ukryj Podobne zadania

Miara kąta wewnętrznego n –kąta foremnego jest o ∘ 3 mniejsza od miary kąta wewnętrznego (n + 6) – kąta foremnego. Oblicz n .

Liczba przekątnych n –kąta foremnego jest o 73 mniejsza niż liczba przekątnych (n + 2) –kąta. Oblicz n .

Oblicz miarę kąta:

 • pięciokąta foremnego;
 • sześciokąta foremnego;
 • dziewięciokąta foremnego.

Dany jest ośmiokąt foremny ABCDEF GH o boku długości 1.


PIC


Udowodnij, że pole trójkąta BEG jest równe √---1--√--- 2 34− 24 2 .

Liczbę przekątnych wielokąta o n bokach można obliczyć ze wzoru n(n−-3) 2 , gdzie n ≥ 3 , n ∈ N . Ile boków ma wielokąt, który ma 35 przekątnych?

Odpowiadające sobie przekątne dwóch wielokątów podobnych mają się jak 3:4, a pola tych wielokątów różnią się o 28 cm 2 . Oblicz pola tych wielokątów.

Uzasadnij, że suma kątów wewnętrznych dowolnego n –kąta wypukłego jest równa (n − 2 )⋅180 ∘ .

W n –kącie foremnym, gdzie n ≥ 6 , iloczyn liczby najdłuższych przekątnych przez liczbę najkrótszych przekątnych jest o 342 większy niż liczba osi symetrii tego wielokąta. Oblicz n .

Stosunek pól dwóch wielokątów podobnych wynosi 196 : 289 . Znajdź stosunek obwodów tych wielokątów.

Czy istnieje taki wielokąt, który ma 2 razy więcej przekątnych niż boków?

Dany jest ośmiokąt foremny ABCDEF GH o boku długości 1.


PIC


Niech T będzie środkiem odcinka BG . Oblicz długość odcinka ET .

spinner