Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Prostokąt

Wyszukiwanie zadań

Przekątna AC prostokąta ABCD ma długość 70. Na boku AB obrano punkt E , na przekątnej AC obrano punkt F , a na boku AD obrano punkt G – tak, że czworokąt AEF G jest prostokątem (zobacz rysunek). Ponadto |EF | = 3 0 i |GF | = 40 .


PIC


Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 158 B) 196 C) 336 D) 490

Ukryj Podobne zadania

Przekątna AC prostokąta ABCD ma długość 104. Na boku AB obrano punkt E , na przekątnej AC obrano punkt F , a na boku AD obrano punkt G – tak, że czworokąt AEF G jest prostokątem (zobacz rysunek). Ponadto |EF | = 35 i |GF | = 84 .


PIC


Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 272 B) 238 C) 221 D) 136

W prostokącie ABCD punkty E i F są środkami boków BC i CD (zobacz rysunek). Długość odcinka EC jest równa 6 cm, a długość odcinka EF jest równa 10 cm.


PIC


Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 64 cm B) 56 cm C) 40 cm D) 28 cm

Z prostokąta ABCD o obwodzie 30 wycięto trójkąt równoboczny AOD o obwodzie 15 (tak jak na rysunku).


PIC


Obwód zacieniowanej figury jest równy
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40

Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.


ZINFO-FIGURE


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeden z boków prostokąta ma długość 8.PF
Obwód prostokąta jest równy 20. PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.


ZINFO-FIGURE


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeden z boków prostokąta ma długość 5.PF
Pole prostokąta jest równe 20. PF

Prostokąt o wymiarach  √ -- 3 3 cm i  √ -- 5 3 cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów. Pole jednego kwadratu jest równe
A) 1 cm 2 B) √ -- 3 cm 2 C) √ 45-cm 2 D) 3 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Prostokąt o wymiarach  √ -- 4 5 cm i  √ -- 5 5 cm podzielono na 20 jednakowych kwadratów. Pole jednego kwadratu jest równe
A) 5 cm 2 B) √ -- 5 cm 2 C) √ 10-0 cm 2 D) 1 cm 2

Prostokąt ABCD o przekątnej długości  √ --- 2 13 jest podobny do prostokąta o bokach długości 2 i 3. Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 10 B) 20 C) 5 D) 24

Ukryj Podobne zadania

Prostokąt ABCD o przekątnej długości √ -- 2 jest podobny do prostokąta o bokach długości 1 i 7. Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 165 B) 1265 C) 80 D) 16

Na rysunku przedstawiono prostokąt. Długość dłuższego boku oznaczono symbolem x oraz opisano za pomocą wyrażenia algebraicznego 2 7− 2x . Długość krótszego boku oznaczono symbolem y oraz opisano za pomocą wyrażenia algebraicznego 2y − 3 .


ZINFO-FIGURE


Które równanie nie opisuje poprawnej zależności między wartościami x i y ?
A) x − y = 6 B) x + y = 12 C) x ⋅y = 27 D) y : x = 3

Obwód prostokąta jest równy 32 cm, a jeden z jego boków jest 3 razy dłuższy od drugiego boku. Pole tego prostokąta jest równe:
A) 40 cm 2 B) 24 cm 2 C) 48 cm 2 D) 32 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Obwód prostokąta jest równy 36 cm, a jeden z jego boków jest 5 razy dłuższy od drugiego boku. Pole tego prostokąta jest równe:
A) 45 cm 2 B) 90 cm 2 C) 48 cm 2 D) 36 cm 2

Promień okręgu opisanego na prostokącie o bokach: 6 cm i 8 cm jest równy:
A) 7 cm B) 6,5 cm C) 5 cm D) 10 cm

Długość przekątnej prostokąta przedstawionego na rysunku jest równa


PIC


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24

Pole prostokąta wynosi  2 1 2 cm . Pole prostokąta do niego podobnego jest równe 19 2 cm 2 . Skala podobieństwa prostokąta mniejszego do większego jest równa
A) 1 2 B) 1 4 C) 1 6 D) 1 9

W prostokącie o obwodzie 24 cm jeden bok jest dłuższy od drugiego o 4 cm. Pole tego prostokąta jest równe
A) 16 cm 2 B) 32 cm 2 C) 64 cm 2 D) 8 cm 2

Prostokąt ABCD podzielono odcinkiem EF na dwa prostokąty. Odcinek EF ma długość 11 cm, a odcinek ED ma długość 2 cm. Pole prostokąta EF CD stanowi 27 pola prostokąta ABCD .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole prostokąta ABCD jest równe  2 77 cm .PF
Odcinek AE ma długość 7 cm. PF
Ukryj Podobne zadania

Prostokąt ABCD podzielono odcinkiem EF na dwa prostokąty. Odcinek EF ma długość 12 cm, a odcinek ED ma długość 2 cm. Pole prostokąta EF CD stanowi 29 pola prostokąta ABCD .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole prostokąta ABCD jest równe  2 108 cm .PF
Odcinek AE ma długość 7 cm. PF

Z 24 kwadratów o boku długości 1 zbudowano prostokąt.
Która z podanych liczb nie może być obwodem otrzymanego prostokąta?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 50

Przekątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 140 ∘ .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kąt DCA ma miarę 4 0∘ .PF
Kąt DAC ma miarę 70∘ . PF
Ukryj Podobne zadania

Przekątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 130 ∘ .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kąt BDC ma miarę 25∘ .PF
Kąt DAC ma miarę 50∘ .PF

Na krótszym boku prostokąta zbudowano trójkąt równoboczny o obwodzie 18 cm, a na dłuższym boku prostokąta zbudowano kwadrat o polu równym 64 cm 2 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole prostokąta jest o 16 cm 2 mniejsze od pola kwadratu powstałego na dłuższym boku prostokąta. PF
Obwód prostokąta jest o 10 cm dłuższy od obwodu trójkąta równobocznego zbudowanego na krótszym boku prostokąta. PF
Ukryj Podobne zadania

Na krótszym boku prostokąta zbudowano sześciokąt foremny o obwodzie 42 cm, a na dłuższym boku zbudowano pięciokąt foremny o obwodzie 55 cm. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole prostokąta jest równe 77 cm 2 . PF
Obwód prostokąta jest o 8 cm krótszy od obwodu sześciokąta foremnego zbudowanego na krótszym boku prostokąta. PF

Na dłuższym boku prostokąta zbudowano trójkąt równoboczny o obwodzie 24 cm, a na krótszym boku prostokąta zbudowano kwadrat o polu równym 49 cm 2 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Obwód prostokąta jest o 6 cm dłuższy od obwodu trójkąta równobocznego zbudowanego na dłuższym boku prostokąta. PF
Pole prostokąta jest o 8 cm 2 większe od pola kwadratu powstałego na krótszym boku prostokąta. PF

Prostokąt o wymiarach 60 cm × 40 cm przecięto na dwa takie same prostokąty (patrz rysunek I). Następnie jeden z tych prostokątów obrócono o 90∘ i ułożono na drugim (patrz rysunek II).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Figura z rysunku II ma pole  2 0,16 m PF
Figura z rysunku II ma obwód równy 2,4 m.PF

Na boku CD prostokąta ABCD o bokach długości 12 cm i 20 cm wybrano punkt E w ten sposób, że pole czworokąta ABED jest równe 144 cm 2 .


PIC


Długość odcinka BE jest równa
A) 20 B) 24 C) 18 D) 16

Długość przekątnej prostokąta przedstawionego na rysunku jest równa


PIC


A) 12 B) 16 C) 18 D) 20

Strona 1 z 2
spinner