Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Odcinek

Wyszukiwanie zadań

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) dane są punkty A = (2 ,8 ) oraz B = (10,2) . Symetralna odcinka AB przecina oś Ox układu współrzędnych w punkcie P . Oblicz współrzędne punktu P oraz długość odcinka AP .

Wykaż, że jeżeli punkt A leży na prostej y = −x − 5 , a punkt B ma współrzędne

B = (t2,t2 + 6t + 1), dla pewnego t ∈ R,

to długość odcinka AB jest nie mniejsza niż  √- 342- .

Dany jest odcinek AB , w którym środek ma współrzędne S = (− 5,− 11) , a koniec B = (9,− 3) . Wyznacz współrzędne punktu A .

Ukryj Podobne zadania

Dany jest jeden koniec odcinka A = (− 4,− 7) i jego środek S = (5,− 1) . Wyznacz współrzędne drugiego końca tego odcinka.

Dany jest punkt A = (− 18,10) . Prosta o równaniu y = 3x jest symetralną odcinka AB . Wyznacz współrzędne punktu B .

Ukryj Podobne zadania

Prosta o równaniu y = − 3x + 4 jest symetralną odcinka P Q , gdzie P = (6,1) . Oblicz współrzędne punktu Q .

Prosta o równaniu y = − 2x + 7 jest symetralną odcinka P Q , gdzie P = (4,5) . Oblicz współrzędne punktu Q .

Dany jest punkt A = (24,11) . Prosta o równaniu y = − 4x jest symetralną odcinka AB . Wyznacz współrzędne punktu B .

Ukryj Podobne zadania

Oblicz odległość od początku układu współrzędnych środka odcinka AB , gdzie A = (− 2,4 ),B = (6,− 6) .

Odcinek AB o długości 4 jest zawarty w prostej o równaniu  3 3 y = 4x − 2 . Symetralna odcinka AB przecina oś Oy w punkcie P = (0,6) . Oblicz współrzędne końców odcinka AB .

Ukryj Podobne zadania

Odcinek AB o długości 20 jest zawarty w prostej o równaniu 3y + 4x − 5 = 0 . Symetralna odcinka AB przecina oś Ox w punkcie  ( ) P = − 40,0 3 . Oblicz współrzędne końców odcinka AB .

Wyznacz współrzędne punktu P , który dzieli odcinek o końcach A = (29,− 15) i B = (45,13) w stosunku |AP | : |PB | = 1 : 3 .

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz współrzędne punktu P , który dzieli odcinek o końcach A = (19,17) i B = (− 9,33) w stosunku |AP | : |PB | = 1 : 3 .

spinner