Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Dwie bryły

Wyszukiwanie zadań

Promień kuli jest równy promieniowi podstawy walca, oraz objętości obu brył są równe. Stosunek pola powierzchni kuli do pola powierzchni całkowitej walca jest równy
A) 1 B) 6 7 C) 2 7 D) 7 2

Kula o promieniu 5 cm i stożek o promieniu podstawy 10 cm mają równe objętości. Wysokość stożka jest równa
A) 25π cm B) 10 cm C) 10 cm π D) 5 cm

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni kuli o promieniu 6 cm jest równe polu powierzchni całkowitej stożka o promieniu podstawy 8 cm. Pole powierzchni bocznej stożka jest równe
A) 144 π cm 2 B) 80π cm 2 C)  2 64π cm D)  2 96π cm

Promień kuli i promień podstawy stożka są równe 4. Pole powierzchni kuli jest równe polu powierzchni całkowitej stożka. Długość tworzącej stożka jest równa
A) 8 B) 4 C) 16 D) 12

Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest
A) sześć razy dłuższa od wysokości walca.
B) trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C) dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D) równa wysokości walca.

Ukryj Podobne zadania

Stożek i walec mają takie same podstawy, a pole powierzchni bocznej walca jest dwa razy większe od pola powierzchni bocznej stożka. Wtedy tworząca stożka jest
A) dwa razy krótsza od wysokości walca.
B) trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C) dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D) równa wysokości walca.

Objętość sześcianu S 1 jest równa V , a objętość sześcianu S 2 jest równa 2V . Pole powierzchni całkowitej sześcianu S1 jest równe P . Pole powierzchni całkowitej sześcianu S2 jest równe

A) √3-- 2P ,B) √3-- 4P ,
ponieważ stosunek pól powierzchni brył podobnych jest równy
1) sześcianowi skali podobieństwa.
2) skali podobieństwa.
3) kwadratowi skali podobieństwa.

Ostrosłup i graniastosłup mają równe pola podstaw i równe wysokości. Objętość ostrosłupa jest równa  √ -- 81 3 . Objętość graniastosłupa jest równa
A) 27 B) 27 √ 3- C) 243 D)  √ -- 243 3

Ukryj Podobne zadania

Ostrosłup i graniastosłup mają równe pola podstaw i równe wysokości. Objętość ostrosłupa jest równa  √ -- 24 3 . Objętość graniastosłupa jest równa
A) 8 B) 8√ 3- C) 72√ 3- D) 72

Dany jest sześcian ABCDEF GH o krawędzi długości 9. Wierzchołki podstawy ABCD sześcianu połączono odcinkami z punktem W , który jest punktem przecięcia przekątnych podstawy EF GH . Otrzymano w ten sposób ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDW .


PIC


Objętość V ostrosłupa ABCDW jest równa
A) 243 B) 364,5 C) 489 D) 729

Ukryj Podobne zadania

Dany jest sześcian ABCDEF GH o krawędzi długości 6. Wierzchołki A ,B i D podstawy ABCD sześcianu połączono odcinkami z punktem W , który jest punktem przecięcia przekątnych podstawy EF GH . Otrzymano w ten sposób ostrosłup trójkątny ABDW .


ZINFO-FIGURE


Objętość V ostrosłupa ABDW jest równa
A) 108 B) 72 C) 216 D) 36

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny ABCDEF GH o krawędzi podstawy równej 9 i wysokości równej 12. Wierzchołki podstawy ABCD graniastosłupa połączono odcinkami z punktem W , który jest punktem przecięcia przekątnych podstawy EF GH . Otrzymano w ten sposób ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDW .


PIC


Objętość V ostrosłupa ABCDW jest równa
A) 972 B) 162 C) 324 D) 243

Z sześcianu ABCDEF GH o krawędzi długości a odcięto ostrosłup ABDE (zobacz rysunek).


PIC


Ile razy objętość tego ostrosłupa jest mniejsza od objętości pozostałej części sześcianu?
A) 2 razy. B) 3 razy. C) 4 razy. D) 5 razy.

Ukryj Podobne zadania

Z sześcianu ABCDEF GH o krawędzi długości a odcięto graniastosłup ADEBCF (zobacz rysunek).


PIC


Ile razy objętość tego graniastosłupa jest mniejsza od objętości sześcianu?
A) 2 razy. B) 3 razy. C) 4 razy. D) 6 razy.

Stożek ma objętość  3 4 m . Walec o takiej samej wysokości i takim samym promieniu podstawy ma objętość równą:
A) 12 m 3 B) 24 m 3 C) 3 m 3 D) 8 m 3

Ukryj Podobne zadania

Walec ma objętość  3 12 m . Stożek o takiej samej wysokości i takim samym promieniu podstawy ma objętość równą:
A) 12 m 3 B) 24 m 3 C) 4 m 3 D) 8 m 3

Ostrosłup rozcięto płaszczyzną równoległą do płaszczyzny podstawy na dwie bryły, przy czym jedna z nich ma o 12 krawędzi więcej od drugiej. Ile wierzchołków miał ostrosłup przed rozcięciem?
A) 12 B) 13 C) 26 D) 24

Dane są graniastosłup i ostrosłup o takich samych podstawach. Liczba wszystkich wierzchołków tego graniastosłupa jest o 9 większa od liczby wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa. Podstawą każdej z tych brył jest
A) dziewięciokąt. B) ośmiokąt. C) osiemnastokąt. D) dziesięciokąt.

Ukryj Podobne zadania

Dane są graniastosłup i ostrosłup o takich samych podstawach. Liczba wszystkich wierzchołków tego graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa. Podstawą każdej z tych brył jest
A) dziewięciokąt. B) ośmiokąt. C) jedenastokąt. D) dziesięciokąt.

spinner