Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Liniowy/Wzór z wykresu

Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji liniowej f przechodzi przez punkt A = (− 1,3) i ma dokładnie jeden punkt wspólny z parabolą o równaniu y = −x 2 . Znajdź wzór funkcji f .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla którego funkcja f (x) = (2|m − 1 |− 4)x + 2m−m+2 jest malejąca i jej wykres przecina oś OY poniżej punktu P (0,1) .

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (1) = 2 oraz, że do wykresu tej funkcji należy punkt P = (− 2,3) . Wyznacz wzór funkcji f .

Dane są funkcje liniowe g i h określone wzorami: g(x ) = ax + b i h(x ) = bx + a . Wiadomo, że funkcja g jest rosnąca, a h malejąca.

  • Wyznacz pierwszą współrzędna punktu przecięcia wykresów tych funkcji.
  • Oblicz liczby a i b wiedząc, że wykresy funkcji g i h są prostymi prostopadłymi, a punkt ich przecięcia leży na osi Ox .

Wykres funkcji liniowej f przechodzi przez punkt P = (1,− 3) , a zbiorem rozwiązań nierówności f (x) > 0 jest przedział (3,+ ∞ ) . Wyznacz wzór funkcji f .

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji liniowej f przechodzi przez punkt P = (3,− 4) , a zbiorem rozwiązań nierówności f (x) < 0 jest przedział (− 5,+ ∞ ) . Wyznacz wzór funkcji f .

Wyznacz wzór funkcji y = 2x+ b , której wykres ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem y = x2 − 2x + 1 .

Ukryj Podobne zadania

Prosta o równaniu 3y = 2x − 1 jest osią symetrii wykresu funkcji liniowej y = f(x) . Ponadto f (− 4)+ f(4) = 7 . Wyznacz wzór funkcji f .

Dla jakich wartości parametru a istnieje b takie, że prosta y = ax + b przechodzi przez punkt P = (3,0) i przecina parabolę y = −x 2 + x+ 2 w dwóch punktach o dodatnich odciętych?

Wyznacz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym 2 i przechodzącej przez punkt P = (− 2;3) .

Wykres funkcji liniowej f przecina osie Ox i Oy układu współrzędnych odpowiednio w punktach P = (2,0) oraz Q = (0,4) .

  • Wyznacz wzór funkcji f .
  • Sprawdź, czy dla argumentu x = √-1-- 2− 1 wartość funkcji f wynosi  √ -- 2− 2 2 .

Napisz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym a = − 2 , której wykres przecina oś Oy w punkcie (0 ,2) . Wyznacz miejsce zerowe tej funkcji.

Ukryj Podobne zadania

Napisz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym a = 4 , której wykres przecina oś Ox w punkcie 2 . Wyznacz punkt przecięcia wykresu z osią Oy .

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = − 4x+ 3 i przecina oś Oy w punkcie (0,− 2) .

Wyznacz wzór funkcji liniowej, wiedząc że jej wykres jest nachylony do osi Ox pod kątem 60∘ i przechodzi przez punkt P = (1 ,3 ) .

Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres tworzy z osią Ox kąt  ∘ 15 0 i przechodzi przez punkt  √ -- (3, 3) .

spinner