Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Dowolny

Wyszukiwanie zadań

Czworokąty F1 i F są podobne. Pole czworokąta F 1 jest o 36% mniejsze od pola czworokąta F . Obwód czworokąta F jest większy od obwodu czworokąta F1 o:
A) 20% B) 25% C) 36% D) 18%

Czworokąt ABCD jest deltoidem (zobacz rysunek), w którym |AD | = 3 , |DC | = 8 oraz |∡BAD |+ |∡BCD | = 90∘ .


PIC


Pole tego deltoidu jest równe

A)  √ -- 12 3 B)  √ -- 24 3 C)  √ -- 12 2 D)  √ -- 24 3

Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg, przy czym przekątna AC jest średnicą tego okręgu oraz |AD | = 20, |DC | = 15, |AB | = 24 . Wtedy


PIC


A) |BC | = 11 B) |BC | = 19 C) |BC | = 6 D) |BC | = 7

Który z czworokątów ma zawsze więcej niż dwie osie symetrii?
A) deltoid B) prostokąt C) kwadrat D) romb

Czworokąt ABCD jest deltoidem, w którym dłuższa przekątna AC ma taką samą długość jak ramiona BC i DC , a kąt DAB ma miarę 160∘ .


PIC


Miara kąta α = ∡BCD jest równa
A) 20∘ B) 4 0∘ C) 30∘ D) 45∘

Punkty A , B, C, D , E leżą na okręgu o środku S . Miara kąta BCD jest równa 11 0∘ , a miara kąta BDA jest równa 3 5∘ (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Wtedy kąt DEA ma miarę równą
A) 100 ∘ B) 105∘ C) 11 0∘ D) 11 5∘

Odległości punktu S przecięcia przekątnych czworokąta przedstawionego na rysunku od wierzchołków A i D są równe |AS | = 8 i |DS | = 12 . Bok CD tego czworokąta ma długość


PIC


A) 27 B) 16 C) 24 D) 30

Które z poniższych zdań nie jest prawdziwe?
A) Na każdym prostokącie można opisać okrąg.
B) W każdy romb można wpisać okrąg.
C) Na każdym równoległoboku można opisać okrąg.
D) W każdy deltoid można wpisać okrąg.

Ukryj Podobne zadania

Które z poniższych zdań nie jest prawdziwe?
A) W każdy romb można wpisać okrąg.
B) W każdy prostokąt można wpisać okrąg.
C) Na każdym prostokącie można opisać okrąg.
D) W każdy deltoid można wpisać okrąg.

Różnica miar dwóch przeciwległych kątów deltoidu jest równa  ∘ 40 . Suma miar dwóch sąsiednich kątów tego deltoidu może być równa
A) 140 ∘ B) 200∘ C)  ∘ 32 0 D)  ∘ 15 0

Na czworokącie ABCD opisano okrąg o środku S i promieniu r = 2 (zobacz rysunek). Pole tego czworokąta jest równe


PIC


A)  √ -- 2 + 2 2 B) 4 C)  √ -- √ -- 2 3 + 2 2 D)  √ -- 2 + 2 3

Przekątna AC jest średnicą okręgu opisanego na czworokącie ABCD . Punkt przecięcia przekątnych dzieli przekątną AC na odcinki o długościach 3 i 6. Zatem długość okręgu opisanego na czworokącie ABCD jest równa
A) 10π B) 9π C) 18 π D) 11π

Stosunek miar kątów czworokąta jest równy 1:2:3:4. Zatem najmniejszy kąt tego wielokąta ma miarę
A) 36∘ B) 7 2∘ C) 30∘ D) 42∘

Ukryj Podobne zadania

Stosunek miar kątów czworokąta jest równy 1:2:3:4. Zatem największy kąt tego wielokąta ma miarę
A) 144 ∘ B) 72∘ C) 12 0∘ D) 15 0∘

Stosunek miar kątów czworokąta jest równy 6:7:8:9. Najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę
A) 60∘ B) 7 2∘ C) 54∘ D) 12∘

Miary kątów pewnego czworokąta pozostają w stosunku 2:3:3:4. Wynika stąd, że najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę
A) 60∘ B) 5 0∘ C) 40∘ D) 30∘

spinner