Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Różne

Wyszukiwanie zadań

Wiedząc, że zbiorem wartości funkcji f(x) jest przedział ⟨− 1;2⟩ wyznacz wszystkie wartości b , dla których funkcja g(x) = f (x)+ b nie ma miejsc zerowych.

Liczba a jest jedynym miejscem zerowym funkcji y = f(x) . Wyznacz miejsca zerowe funkcji: y = f(x − 3) .

Ukryj Podobne zadania

Liczba a jest jedynym miejscem zerowym funkcji y = f(x) . Wyznacz miejsca zerowe funkcji: y = f(x + 2) .

Liczba a jest jedynym miejscem zerowym funkcji y = f(x) . Wyznacz miejsca zerowe funkcji y = −f (x ) .

Liczba a jest jedynym miejscem zerowym funkcji y = f(x) . Wyznacz miejsca zerowe funkcji y = f(−x ) .

Funkcja f ma następujące własności:
1. Dziedziną funkcji jest przedział ⟨− 3,4) .
2. Przedział (− 2,5⟩ jest zbiorem wartości funkcji f .
3. Funkcja ma dwa miejsca zerowe -2 oraz 3.
4. Funkcja f jest rosnąca w przedziale ⟨− 3,2⟩ i malejąca w przedziale ⟨2,4) . Podaj zbiór rozwiązań nierówności f (x) > 0 .

Ukryj Podobne zadania

Z trzech prostopadłościennych belek B 1 , B2 , B 3 o takich samych przekrojach poprzecznych i długościach odpowiednio równych 1 m, 2 m, 1 m sklejono jedną belkę o długości 4 m. Każda z belek B 1 , B2 , B3 wykonana jest z innego materiału, a ich masy są równe odpowiednio 20 kg, 30 kg, 10 kg.


PIC


Masa odcinka belki o długosci x jest funkcją zmiennej x . Znajdź wzór tej funkcji.

Z równania xy+ x − 2y − 1 = 0 wyznacz y jako funkcję zmiennej x . Wyznacz jej dziedzinę oraz współrzędne punktów przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych.

Ukryj Podobne zadania
spinner