Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Oblicz pole

Wyszukiwanie zadań

Punkty D i E dzielą bok BC trójkąta ABC na trzy równe części (zobacz rysunek). Stosunek pól trójkątów ABC i ABD jest równy


PIC


A) 32 B) 23 C) 94 D) 4 9

Połączono środki boków trójkąta ABC otrzymując trójkąt KLM . O ile procent pole trójkąta KLM jest mniejsze od pola trójkąta ABC ?
A) 80% B) 75% C) 50% D) 25%

W trójkącie zwiększono długość każdego boku o 20%. O ile procent wzrosło pole tego trójkąta?
A) 20% B) 40% C) 44% D) 400%

Pole trójkąta ABC wynosi 2 24 cm . Połączono środki boków tego trójkąta i otrzymano trójkąt DEF , którego pole jest równe
A) 6 cm 2 B) 8 cm 2 C) 12 cm 2 D) 18 cm 2

Pole trójkąta o bokach a = 4 cm i c = 5 cm oraz kącie ∘ β = 60 zawartym między danymi bokami jest równe
A) √ -- 10 3 cm 2 B) 1 0 cm 2 C) 9√ 3-cm 2 2 D) 5√ 3 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Ile wynosi pole trójkąta, w którym dwa boki mają długości 7 i 12, a kąt zawarty między nimi wynosi 45∘ ?
A) √ -- 42 2 B) 42 C) 21 √ 2- D) 21

Pole trójkąta o bokach długości 4 oraz 9 i kącie między nimi o mierze ∘ 6 0 jest równe
A) 18 B) 9 C) √ -- 18 3 D) √ -- 9 3

Pole trójkąta o bokach a = 5 cm i c = 6 cm oraz kącie ∘ β = 45 zawartym między danymi bokami jest równe
A) √ -- 7,5 2 cm 2 B) 1 5 cm 2 C) 11√ 2-cm 2 2 D) 1 5√ 2 cm 2

Długości boków trójkąta wynoszą 2 i 8, zaś kąt między nimi zawarty ma miarę 60 ∘ . Pole tego trójkąta wynosi
A) 8 B) √ -- 8 3 C) 4 D) 4√ 3-

Punkty D i E dzielą bok BC trójkąta ABC na trzy odcinki, których stosunek długości |CD | : |DE | : |EB | jest równy 8:9:10 (zobacz rysunek). Stosunek pól trójkątów ABD i AEC jest równy


PIC


A) 54 B) 1197 C) 1819- D) 10 9

Boki trójkąta mają długości 20 i 12, a kąt między tymi bokami ma miarę ∘ 120 . Pole tego trójkąta jest równe
A) 60 B) 120 C) √ -- 60 3 D) 120√ 3-

Ukryj Podobne zadania

Pole trójkąta o bokach długości 8 oraz 15 i kącie między nimi o mierze ∘ 135 jest równe
A) √ -- 30 3 B) √ -- 60 2 C) 30 √ 2- D) 60 √ 3-

Boki trójkąta mają długości 30 i 8, a kąt między tymi bokami ma miarę ∘ 150 . Pole tego trójkąta jest równe
A) 60 B) 120 C) √ -- 60 3 D) 120√ 3-

Dany jest trójkąt, którego kąty mają miary ∘ 30 , ∘ 45 oraz ∘ 105 . Długości boków trójkąta, leżących naprzeciwko tych kątów są równe – odpowiednio – a , b oraz c (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–F. Pole tego trójkąta poprawnie określa wyrażenie
A) √-2 2 ⋅ a⋅c B) 1 4 ⋅a ⋅c C) √ - --2⋅ a⋅c 4

D) √-3 4 ⋅ b⋅c E) 1 2 ⋅b ⋅c F) 14 ⋅b⋅c

Pole trójkąta DEC wynosi 2 4 cm . Wiadomo, że √ -- |AB | = 3|DE | oraz DE ∥ AB . Zatem pole trójkąta ABC jest równe


PIC


A) √ -- 4 3 cm 2 B) 12 cm 2 C) √ -- 16 3 cm 2 D) 8 cm 2

spinner