Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Układy równań/Różne

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań.


PIC


Wskaż ten układ, którego geometryczną interpretację przedstawiono na rysunku.
A) { y = x+ 1 y = − 2x + 4 B) { y = x − 1 y = 2x + 4 C) { y = x− 1 y = − 2x+ 4 D) { y = x + 1 y = 2x + 4

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań.


PIC


Wskaż ten układ
A) { y = −x − 1 y = − 2x + 4 B) { y = −x + 1 y = 2x + 4 C) { y = −x − 1 y = 2x + 4 D) { y = −x + 1 y = − 2x + 4

Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań.


PIC


Wskaż ten układ, którego geometryczną interpretację przedstawiono na rysunku.
A) { y = x− 1 y = − 2x + 1 B) { y = −x + 2 y = 2x − 1 C) { y = −x − 1 y = − 2x+ 1 D) { y = −x + 2 y = 2x + 1

Na rysunku jest przedstawiona graficzna ilustracja układu dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi x i y .


PIC


Wskaż ten układ
A) { y = x− 1 1 1 y = 2x + 2 B) { y = 2x − 4 1 7 y = − 2x + 2 C) { y = 3x − 7 2 y = − 3x + 4 D) { y = − 2x + 8 3 13 y = − 2x + 2

Na rysunku jest przedstawiona graficzna ilustracja układu dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi x i y .


PIC


Wskaż ten układ
A) { y = − 2x + 8 3 13 y = − 2x + 2 B) { y = 2x − 4 1 7 y = − 2x+ 2 C) { y = x− 1 1 1 y = 2x + 2 D) { y = 3x − 7 2 y = − 3x + 4

Na rysunku jest przedstawiona graficzna ilustracja układu trzech równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi x i y .


PIC


Wskaż ten układ
A) ( |{ y = − 2x + 8 y = − 3x + 13 |( 2 2 y = 3x + 2 B) ( |{ y = 2x + 5 y = − 2x − 17 |( 3 3 y = − 2x − 11 C) (| y = x − 1 { y = − 12x − 12 |( y = − 3x − 5 D) ( |{ y = 3x + 7 y = − 2x − 4 |( 2 3 y = 3x − 2

Wybierz równanie, które wraz z równaniem 3x − 2y = 5 tworzy nieoznaczony układ równań.
A) 2y − 2y = 5 B) 6x − 4y = 5 C) 4x − 6y = 10 D) 6x − 4y = 1 0

Ukryj Podobne zadania

Wybierz równanie, które wraz z równaniem 2x− 3y = − 2 tworzy nieoznaczony układ równań.
A) 4x − 6y = − 6 B) 6y − 4x = − 4 C) 9y − 4x = 6 D) 6x − 9y = − 6

Do sklepu dostarczono x puszek napoju gazowanego o pojemności 1 3 litra oraz y puszek tego napoju o pojemności 0,5 litra. Puszek o mniejszej pojemności było dwa razy więcej niż puszek o pojemności większej. Ponadto w puszkach większych było o 15 litrów napoju mniej niż w puszkach mniejszych. Który układ równań opisuje podane zależności?
A) { y x3 = 2 + 15 y = 2x B) { y x3 − 2 = 15 x = 2y C) { x3 + 1 5 = 0,5y 2y − x = 0 D) { x3 + 0,5y = 15 x− 2y = 0

Ukryj Podobne zadania

Pięć lat temu ojciec był 3 razy starszy od syna, a za 10 lat będą mieli w sumie 90 lat. Który układ równań opisuje tę sytuację?
A) { 5x = 3 ⋅5y 5x + 5y = 90 B) { x + y + 10 = 90 x = 3y
C) { x − 5 = 3⋅ (y− 5) x + y + 1 0 = 90 D) { x− 5 = 3⋅ (y− 5) x+ 10+ y+ 10 = 90

Właściciel sklepu kupił w hurtowni 50 par identycznych spodni po x zł za parę i 40 identycznych marynarek po y zł za sztukę. Za zakupy w hurtowni zapłacił 8000 zł. Po doliczeniu marży 50% na każdą parę spodni i 20% na każdą marynarkę ceny detaliczne spodni i marynarki były jednakowe. Cenę pary spodni x oraz cenę marynarki y , jakie trzeba zapłacić w hurtowni, można obliczyć z układu równań
A) { x + y = 8000 0,5x = 0,2y B) { 50x + 40y = 800 0 0,5x = 0,2y C) { 50x + 40y = 800 0 1,5x = 1,2y D) { x+ y = 8000 1,5x = 1,2y

Do sklepu dostarczono x kubłów z farbą o pojemności 10 litrów oraz y puszek tej farby o pojemności 2 litrów. Puszek było dwa razy więcej niż kubłów. Ponadto w puszkach było o 15 litrów farby mniej niż w kubłach. Który układ równań opisuje podane zależności?
A) { 1 0x = 2y + 15 y = 2x B) { 10x − 2y = 15 x = 2y
C) { 10x + 15 = 2y 2y − x = 0 D) { 10x + 2y = 1 5 x− 2y = 0

Rozważmy treść następującego zadania:
Obwód prostokąta o bokach długości a i b jest równy 60. Jeden z boków tego prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta.
Który układ równań opisuje zależności między długościami boków tego prostokąta?
A) { 2 (a+ b ) = 60 a + 10 = b B) { 2a + b = 60 10b = a C) { 2ab = 60 a − b = 10 D) { 2(a+ b) = 60 10a = b

Ukryj Podobne zadania

Rozważmy treść następującego zadania:
Pole prostokąta o bokach długości a i b jest równe 40. Jeden z boków tego prostokąta jest o 15 krótszy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta.
Który układ równań opisuje zależności między długościami boków tego prostokąta?
A) { 2 (a+ b ) = 40 a + 15 = b B) { 2ab = 4 0 b− 15 = a C) { ab = 40 a − b = 15 D) { ab = 40 15a = b

Rozważmy treść następującego zadania:
Obwód rombu o przekątnych długości a i b jest równy 48. Pole tego rombu jest równe 16. Oblicz długości przekątnych tego rombu.
Który układ równań opisuje zależności między długościami przekątnych tego rombu?
A) { a + b = 24 ab = 16 B) { √ -2----2 a + b = 24 ab = 32 C) { √ ------- a2 + b2 = 4 8 ab = 16 D) { a2 + b2 = 96 ab = 32

Które z równań należy wpisać w miejsce gwiazdek, aby układ równań { 4x− 2y = 2 ∗∗ ∗ ∗∗ ∗ ∗ miał nieskończenie wiele rozwiązań?
A) 4y − 2x = 2 B) 4x − 4y = 2 C) 2x + y = 1 D) 6x − 3y = 3

Ukryj Podobne zadania

Które z równań należy wpisać w miejsce gwiazdek, aby układ równań { 2x− 4y = 2 ∗∗ ∗ ∗∗ ∗ ∗ miał nieskończenie wiele rozwiązań?
A) 4y − 2x = 2 B) 4x − 4y = 2 C) 3x − 6y = 3 D) 6x − 3y = 3

Dane jest równanie 3x + 4y − 5 = 0 . Z którym z poniższych równań tworzy ono układ sprzeczny?
A) 6x + 8y − 1 0 = 0 B) 4x − 3y + 5 = 0 C) 9x + 12y − 1 0 = 0 D) 5x + 4y − 3 = 0

Ukryj Podobne zadania

Dane jest równanie 3x + 2y − 4 = 0 . Z którym z poniższych równań tworzy ono układ sprzeczny?
A) 4x + 2y − 3 = 0 B) 9x + 6y − 1 2 = 0 C) 9x + 12y − 1 0 = 0 D) 6x + 4y − 6 = 0

Na rysunku przedstawiono fragmenty dwóch prostych na płaszczyźnie oraz zaznaczono kilka punktów o współrzędnych całkowitych, przez które przechodzą te proste.


PIC


Jeżeli P = (x,y) jest punktem wspólnym prostych, których fragmenty przedstawiono na rysunku, to
A) x = 1 2 B) x = 4 7 C)  2 x = 3 D)  5 x = 8

Klient banku wypłacił z bankomatu kwotę 1040 zł. Bankomat wydał kwotę w banknotach o nominałach 20 zł, 50 zł oraz 100 zł. Banknotów 100–złotowych było dwa razy więcej niż 50–złotowych, a banknotów 20–złotowych było o 2 mniej niż 50–złotowych. Niech x oznacza liczbę banknotów 50–złotowych, a y – liczbę banknotów 20–złotowych, które otrzymał ten klient. Poprawny układ równań prowadzący do obliczenia liczb x i y to
A) { 2 0y+ 50x + 100 ⋅2x = 1040 y = x − 2 B) { 20y+ 50x + 50x ⋅2 = 1040 y = x − 2
C) { 20y + 50x + 100 ⋅2x = 1040 x = y− 2 D) { 20y+ 50x + 50x ⋅2 = 1040 x = y − 2

spinner