Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 1725 jest liczbą podzielną przez 15.PF
Liczba 1725 jest wielokrotnością 125. PF
*Ukryj

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 81390 jest liczbą podzielną przez 60.PF
Liczba 46125 jest wielokrotnością 375. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 3480 jest liczbą podzielną przez 45.PF
Liczba 3480 jest wielokrotnością 16. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 16848 jest liczbą podzielną przez 32.PF
Liczba 16848 jest wielokrotnością 81. PF

Liczba x jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 2 i 3, a liczba y jest największą liczbą trzycyfrową o trzech różnych cyfrach parzystych. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Największy wspólny dzielnik liczb x i y jest równy 96. PF
Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb x i y jest równa 864.PF

Liczby a i b są dwucyfrowe oraz liczba b powstaje z a w wyniku zapisania cyfr liczby a w odwrotnej kolejności. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba a + b jest zawsze podzielna przez 11.PF
Liczba a− b jest zawsze podzielna przez 9. PF

Liczba 4 3256232a 2 jest podzielna przez 4 jeżeli
A) a = 0 B) a = 2 C) a = 3 D) a = 4

*Ukryj

W liczbie pięciocyfrowej 258#4, podzielnej przez 4 i niepodzielnej przez 3, cyfrę dziesiątek zastąpiono znakiem „#”. Jakiej cyfry na pewno nie zastąpiono znakiem „#”?
A) 0 B) 4 C) 6 D) 8

Liczba 6 3236132a 6 jest podzielna przez 4 jeżeli
A) a = 0 B) a = 2 C) a = 4 D) a = 7

Ile jest liczb dwucyfrowych parzystych, które przy dzieleniu przez 9 dają resztę 2 i jednocześnie są podzielne przez 7?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Czy iloczyn dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 10? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród oznaczonych literami A–C.

TakNie
ponieważ wśród dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych
A) nie musi znajdować się liczba podzielna przez 10.
B) jest co najmniej jedna liczba nieparzysta i co najmniej jedna liczba parzysta.
C) jest co najmniej jedna liczba podzielna przez 5 i co najmniej jedna liczba parzysta.

Dany jest zbiór A = ⟨− 2;7) . Liczb pierwszych, które należą do tego zbioru jest
A) 4 B) 5 C) 3 D) 6

*Ukryj

Dany jest zbiór A = ⟨1,33⟩ . Liczb pierwszych, które należą do tego zbioru jest
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

Dane są cztery liczby całkowite: 1258754, 865422, 5418712, 8530236. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wśród podanych liczb są 2 liczby podzielne przez 12.PF
Wśród podanych liczb są 2 liczby podzielne przez 18. PF

Dane są trzy liczby:

 23 23 23 a = 10 + 1, b = 10 − 1, c = 10 + 2 .

Które z tych liczb są podzielne przez 3?
A) Tylko liczby a i b . B) Tylko liczba b . C) Tylko liczby b i c . D) Tylko liczba c .

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (31, 41)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

*Ukryj

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (21, 31)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (22, 32)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 3069792 jest liczbą podzielną przez 32 ⋅27 .PF
Liczba 3069792 nie jest podzielna przez 1 6⋅8 1 . PF

Liczbą podzielną przez 12 i 18 jest
A) 4734 B) 7212 C) 2484 D) 4944

Na tablicy zaczęto wypisywać kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez 4 dają resztę 3.

3 , 7, 11, 15,...

Cyfrą jedności dwusetnej z napisanych liczb jest
A) 3 B) 7 C) 5 D) 9

Dany jest zbiór A = (− 4;8⟩ . Do zbioru A należy
A) 12 liczb całkowitych i 5 liczb pierwszych
B) 13 liczb całkowitych i 9 liczb naturalnych
C) 6 liczb naturalnych i 4 liczby pierwsze
D) 12 liczb całkowitych i 4 liczby pierwsze

Ile jest liczb naturalnych n takich, że największy dzielnik liczby n , który jest od niej mniejszy to 5?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 3

Liczbą podzielną przez 36 jest
A) 345222 B) 986472 C) 322144 D) 631422

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli liczba dzieli się przez 144 i 96, to dzieli się też przez 576. PF
Jeżeli liczba jest dzielnikiem 144 i 96, to liczba ta jest dzielnikiem 48.PF

Liczba x jest najmniejszą liczbą dodatnią podzielną przez 3 i 4, a liczba y jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 2 i 9. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb x i y jest równa
A) 72 B) 108 C) 180 D) 216

Reszta z dzielenia liczby 55 przez 8 jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

*Ukryj

Reszta z dzielenia liczby 65 przez 7 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

Które zdanie jest fałszywe?
A) Suma kolejnych dwóch liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą.
B) Iloczyn kolejnych dwóch liczb naturalnych jest liczbą parzystą.
C) Różnica dwóch liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą.
D) Suma dwóch liczb nieparzystych jest liczbą parzystą.

*Ukryj

Zaznacz zdanie fałszywe.
A) Jeżeli liczba jest podzielna przez 12, to jest podzielna przez 6.
B) Jeżeli liczba jest podzielna przez 6, to jest podzielna przez 3 i przez 2.
C) Jeżeli liczba jest podzielna przez 3 i przez 5, to jest podzielna przez 15.
D) Jeżeli liczba jest podzielna przez 3 i przez 6, to jest podzielna przez 18.

Które zdanie jest prawdziwe?
A) Iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą parzystą.
B) Iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.
C) Suma dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą parzystą.
D) Suma dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.

Strona 1 z 2>