Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Kąt rozwarcia stożka ma miarę ∘ 120 , a wysokość tego stożka ma długość 3. Objętość tego stożka jest równa
A) 81π B) 18π C) 27 π D) 36π

Kąt rozwarcia stożka ma miarę ∘ 120 , a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa
A) 36π B) 18π C) 24 π D) 8π

Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45∘ . Wysokość tego stożka jest równa
A) √ -- 2 2 B) 16π C) 4√ 2- D) 8π

Ukryj Podobne zadania

Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60∘ . Wysokość tego stożka jest równa
A) √ -- 2 2 B) 2π C) 2√ 3- D) 2

Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30∘ . Wysokość tego stożka jest równa
A) 2 B) 4π C) √ -- 2 3 D) 2π

Dany jest stożek o objętości 18π , którego przekrojem osiowym jest trójkąt ABC (zobacz rysunek). Kąt CBA jest kątem nachylenia tworzącej l tego stożka do płaszczyzny jego podstawy. Tangens kąta CBA jest równy 2.


ZINFO-FIGURE


Wynika stąd, że wysokość h tego stożka jest równa
A) 12 B) 6 C) 4 D) 2

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy 3:2. Tworząca stożka tworzy z podstawą kąt α , taki, że
A) cosα = 1 3 B) sin α = 2 3 C) 2 co sα = 3 D) 1 sin α = 3

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy 8:6. Tworząca stożka tworzy z podstawą kąt α , taki, że
A) sin α = 3 8 B) cos α = 3 8 C) 3 co sα = 4 D) 3 sin α = 4

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy 5:2. Tworząca stożka tworzy z podstawą kąt α , taki, że
A) cosα = 2 5 B) sin α = 2 5 C) 1 co sα = 5 D) 1 sin α = 5

Promień podstawy stożka o objętości 12π i wysokości 4 jest równy
A) 1 B) 3 C) 6 D) 9

Tworząca stożka o promieniu podstawy 3 ma długość 6 (zobacz rysunek).


PIC


Kąt α rozwarcia tego stożka jest równy
A) 30∘ B) 4 5∘ C) 60∘ D) 90∘

Ukryj Podobne zadania

Tworząca stożka o wysokości 3 ma długość 6 (zobacz rysunek).


PIC


Kąt α rozwarcia tego stożka jest równy
A) 30∘ B) 4 5∘ C) 60∘ D) 120∘

Walec i stożek mają równe promienie podstaw, a wysokość walca jest dwa razy dłuższa niż wysokość stożka. Stosunek objętości walca do objętości stożka jest równa
A) 3 B) 6 C) 2 D) 12

Ukryj Podobne zadania

Walec i stożek mają równe promienie podstaw, a wysokość walca jest trzy razy dłuższa niż wysokość stożka. Stosunek objętości walca do objętości stożka jest równa
A) 9 B) √ -- 3 3 C) 3 D) 27

Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa
A) 124 π B) 96 π C) 64 π D) 32π

Ukryj Podobne zadania

Dany jest stożek o wysokości 5 i średnicy podstawy 6. Objętość tego stożka jest równa
A) 60π B) 15π C) 45 π D) 75π

Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa
A) 576 π B) 19 2π C) 14 4π D) 48π

Objętość stożka o wysokości 4 i średnicy podstawy 6 jest równa
A) 152 π B) 8π C) 12 π D) 4π

Długość tworzącej stożka jest równa 6, a obwód jego podstawy wynosi √ -- 6 3π . Kąt rozwarcia tego stożka ma miarę
A) 30∘ B) 6 0∘ C) 90∘ D) 120∘

Ukryj Podobne zadania

Objętość stożka o promieniu podstawy równym r jest równa π√3r3- 9 . Miara kąta rozwarcia tego stożka jest równa
A) 30∘ B) 6 0∘ C) 90∘ D) 120∘

Objętość stożka o wysokości h i promieniu podstawy trzy razy mniejszym od wysokości jest równa
A) 19πh 2 B) 127πh 2 C) 1 πh3 9 D) -1πh 3 27

Ukryj Podobne zadania

Objętość stożka o wysokości h i promieniu podstawy cztery razy mniejszym od wysokości jest równa
A) 214πh 3 B) 418πh 3 C) -1πh 3 12 D) 1-πh 3 64

Przekrojem osiowym stożka o objętości √ -- 9π 3 jest trójkąt równoboczny. Obwód tego trójkąta jest równy
A) √ -- 3 3 B) √ -- 9 3 C) 18 D) 6

Obwód podstawy stożka wynosi 2π cm . Tworząca stożka jest 6 razy większa od promienia podstawy. Zatem pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe
A) 3π cm 2 B) 6π cm 2 C) 2 9π cm D) 2 12π cm

Ukryj Podobne zadania

Obwód podstawy stożka wynosi 6π cm . Tworząca stożka jest 4 razy dłuższa od jego promienia podstawy. Zatem pole powierzchni całkowitej tego stożka jest równe
A) 12π cm 2 B) 15π cm 2 C) 2 36π cm D) 2 45π cm

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku a . Jeżeli r oznacza promień podstawy stożka, h oznacza wysokość, to
A) r2 + a2 = h2 B) √- r+ h = a+ -3a 2 C) r− h = a D) √ - r+ h = 1+2-3a

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o wysokości h . Jeżeli r oznacza promień podstawy stożka, l oznacza długość jego tworzącej, to
A) r2 + l2 = h2 B) √- r+ h = 1+--3l 2 C) r− h = l D) √3 r+ h = l + 2-l

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem rozwartokątnym o polu √ -- 3 . Jeżeli tworząca tego stożka ma długość 2, to jego objętość jest równa
A) 3π B) π C) 9π D) √ -- 3 3π

Dany jest trójkąt prostokątny o długościach boków a,b,c , gdzie a < b < c . Obracając ten trójkąt, wokół prostej zawierającej dłuższą przyprostokątną o kąt 36 0∘ , otrzymujemy bryłę, której objętość jest równa
A) V = 1a 2b π 3 B) V = a2b π C) 1 2 V = 3b a π D) 2 V = a π + πac

Ukryj Podobne zadania

Dany jest trójkąt prostokątny o długościach boków a,b,c , gdzie a < b < c . Obracając ten trójkąt, wokół prostej zawierającej krótszą przyprostokątną o kąt 36 0∘ , otrzymujemy bryłę, której objętość jest równa
A) V = 1a 2b π 3 B) V = a2b π C) 1 2 V = 3b a π D) 2 V = a π + πac

Tworząca stożka ma długość l , a promień jego podstawy jest równy r (zobacz rysunek).


PIC


Powierzchnia boczna tego stożka jest 2 razy większa od pola jego podstawy. Wówczas
A) r = 1 l 6 B) r = 1l 4 C) 1 r = 3l D) 1 r = 2l

Ukryj Podobne zadania

Tworząca stożka ma długość l , a promień jego podstawy jest równy r (zobacz rysunek).


PIC


Powierzchnia boczna tego stożka jest 3 razy większa od pola jego podstawy. Wówczas
A) r = 1 l 6 B) r = 1l 4 C) 1 r = 3l D) 1 r = 2l

Średnica podstawy stożka ma długość √ -- 3 , a jego tworząca ma długość 1. Tangens kąta rozwarcia tego stożka jest równy
A) √ -- − 3 B) √ -- 3 C) √-3 − 3 D) √3- 3

Wycinek kołowy o kącie środkowym ∘ 1 20 i polu 3π zwinięto w stożek. Promień podstawy tego stożka jest równy:
A) 2,5 B) 2 C) 1,6 D) 1

Z koła o promieniu 12 wycięto dwa wycinki odpowiadające kątom środkowym 19 ∘ i 57∘ .


PIC


Następnie sklejono dwa stożki, których powierzchnie boczne utworzone zostały z otrzymanych wycinków. Ile razy pole podstawy większego z otrzymanych stożków jest większe od pola podstawy mniejszego stożka?
A) 3 B) 6 C) 9 D) √ -- 3

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 12 cm. Podstawa tego stożka jest kołem o promieniu
A) 12 cm B) 6 cm C) 3 cm D) 1 cm

Ukryj Podobne zadania

Po rozwinięciu powierzchni bocznej stożka na płaszczyźnie otrzymano jedną czwarta koła o promieniu 6. Promień podstawy tego stożka ma długość
A) 3 2 B) 3 4 C) 3 D) 4 3

Po rozwinięciu powierzchni bocznej stożka na płaszczyźnie otrzymano połowę koła o promieniu 6. Promień podstawy tego stożka ma długość
A) 6 B) 3 2 C) 3 D) 2 3

Strona 1 z 3
spinner