Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Prostokąt

Wyszukiwanie zadań

Dwa przeciwległe wierzchołki prostokąta mają współrzędne A = (6,10) i C = (− 8,− 4) . Środek okręgu opisanego na tym prostokącie leży na prostej
A) y − x = 4 B) y − x = 3 C) x − y = 4 D) x − y = 3

Jeżeli punkty K = (3,− 1) i L = (− 1,− 6) są środkami nierównoległych boków prostokąta, to długość przekątnej tego prostokąta jest równa
A) √ --- 2 65 B) √ --- 2 29 C) √ --- 2 5 3 D) √ --- 2 4 1

Dłuższy z boków prostokąta ABCD ma długość równą 12, a dwa sąsiednie wierzchołki mają współrzędne C = (− 5 ,1 ) , D = (3,1) . Pole powierzchni tego prostokąta jest równe
A) 20√ 3- B) 64 C) 80 D) 96

Ukryj Podobne zadania

W prostokącie ABCD dane są wierzchołki C = (− 3,1) oraz D = (2,1) . Bok AD ma długość 6. Pole tego prostokąta jest równe
A) √ --- 6 29 B) √ -- 12 2 C) 24 D) 30

Punkty o współrzędnych: (5,− 3) , (− 7,1) , (− 3,5 ) i (1 ,− 7 ) są wierzchołkami prostokąta. Pole tego prostokąta jest równe
A) √ -- 32 5 B) 32 C) 64 D) 16√ 5-

Dany jest prostokąt ABCD o wierzchołkach A = (− 10,5) , B = (− 3,− 2) , C = (− 2,− 1) i D = (− 9,6) . Który z podanych punktów leży na okręgu opisanym na prostokącie ABCD ?
A) K = (− 4,7) B) L = (− 9,− 2) C) M = (−8 ,6) D) N = (−1 1,1)

Punkty A = (− 10,5 ) , B = (− 3 ,− 2 ) i C = (− 2,− 1) są kolejnymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Wierzchołek D tego prostokąta ma współrzędne
A) (− 7,4) B) (− 9,6) C) (− 11,7) D) (− 8,7)

Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy kolejne wierzchołki prostokąta ABCD : B = (5,7) , C = (1,10 ) , D = (− 8,− 2) . Jakie współrzędne ma punkt A?
A) (− 3, 5) 2 2 B) (−4 ,−5 ) C) ( ) 3, 172 D) (− 2,15)

Punkty A = (− 1,3) i C = (7,9) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy
A) 10 B) √ -- 6 2 C) 5 D) √ -- 3 2

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (− 5,1) i C = (11,13 ) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy
A) 10 B) √ -- 12 2 C) 20 D) √ -- 6 2

Punkty B = (19,22) i D = (3 ,10) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy
A) 20 B) √ -- 12 2 C) 10 D) √ -- 6 2

Punkty B = (14,18) i D = (− 2 ,6 ) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy
A) 10 B) √ -- 12 2 C) 20 D) √ -- 6 2

Punkty B = (− 1,2) i D = (− 4,4) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy
A) √ --- 1 1 3 3 B) √ --- 1 13 2 C) √ 13 --4- D) √13 -5--

Punkty A = (− 2,− 5) i C = (4,3) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy
A) 8 B) √ -- 5 2 C) 5 D) √ -- 5 3

Dwusieczne kątów utworzonych przez przekątne prostokąta ABCD są zawarte w prostych o równaniach y = m23−1x + m 2 − 3 oraz y = m 3x + m-12+-1 . Zatem
A) m = 1 B) √ -- m = 32 C) -1√- m = 33 D) m = − 1

Punkty A = (− 3,2) i C = (5,− 2) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Długość przekątnej BD tego prostokąta jest równa
A) √ -- 2 5 B) √ -- 8 5 C) √ -- 4 5 D) √ -- 6 5

W prostokącie ABCD dane są wierzchołki C = (− 4,3) oraz A = (1,5) . Bok AD ma długość 3. Pole tego prostokąta jest równe
A) √ --- 3 29 B) √ -- 6 5 C) 24 D) 18

Ukryj Podobne zadania

W prostokącie ABCD dane są wierzchołki C = (− 5,2) oraz A = (2,− 3) . Bok AD ma długość 5. Pole tego prostokąta jest równe
A) √ --- 5 74 B) 35 C) 5√ 6-9 D) 245

Punkt A = (2,− 4) jest wierzchołkiem prostokąta ABCD . Prosta o równaniu y = 4x+ 7 zawiera bok CD . Bok AD zawiera się w prostej o równaniu
A) y = 4x− 12 B) y = − 1x − 7 4 4 C) 1 7 y = − 4x − 2 D) y = 4x + 4

Punkty K = (− 1,− 3) i L = (7 ,−9 ) są środkami boków AB i BC prostokąta ABCD . Boki prostokąta ABCD są równoległe do osi układu współrzędnych. Pole prostokąta ABCD jest równe.
A) 48 B) 20 C) 192 D) 400

Bok DC prostokąta ABCD jest zawarty w prostej o równaniu y + 2x + 1 = 0 . Jedna z przekątnych tego prostokąta może być zawarta w prostej o równaniu
A) y + 2x − 1 = 0 B) 2y − x + 1 = 0 C) 2y + x + 1 = 0 D) 1 y − 2 x+ 1 = 0

Punkty A = (5,− 3) , B = (− 3,5) , C = (− 7,1) i D = (1 ,− 7 ) są wierzchołkami prostokąta ABCD . Pole tego prostokąta jest równe
A) 16 B) 32 C) 64 D) 96

spinner