Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz cztery kolejne liczby całkowite takie, że sześcian największej z nich jest równy sumie sześcianów trzech pozostałych liczb.

*Ukryj

Iloczyn trzech kolejnych liczb nieparzystych jest o 65 większy od różnicy kwadratów liczby największej i najmniejszej. Znajdź te liczby.

Suma dwóch liczb jest równa √ -- 7 , a ich różnica √ -- 3 . Oblicz iloczyn tych liczb.

Różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych wynosi 13. Wyznacz te liczby.

*Ukryj

Różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych wynosi 17. Wyznacz te liczby.

Suma dwóch liczb, ich iloczyn i różnica ich kwadratów są równe. Wyznacz te liczby.

Suma stu kolejnych liczb naturalnych, które przy dzieleniu przez 5 dają resztę 2 wynosi 30950. Wyznacz najmniejszą i największą z tych liczb.

Różnica dwóch liczb naturalnych dodatnich mniejszych od 160 jest równa 119, a ich największy wspólny dzielnik jest równy 17. Wyznacz te liczby.

*Ukryj

Różnica dwóch liczb naturalnych dodatnich mniejszych od 130 jest równa 98, a ich największy wspólny dzielnik jest równy 14. Wyznacz te liczby.

Suma sześcianów trzech kolejnych liczb całkowitych wynosi -36. Wyznacz te liczby.

Suma ilu kolejnych liczb naturalnych wynosi 300?

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste, które są o 2 większe od swojej odwrotności.

Wyznacz cztery kolejne liczby całkowite takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych liczb.

Liczba a jest o 3 większa od liczby b . Iloraz liczb a i b jest dwa razy mniejszy od sumy tych liczb. Wyznacz liczby a i b .

Podaj przykład liczb naturalnych a i b takich, że a (--6- -3-) b ∈ √ 65,√15 .

Liczbę 42 przedstaw w postaci sumy dwóch składników tak, by różnica ich kwadratów była równa 168.

Dane są dwie liczby dodatnie a i b , których stosunek wynosi 4:5. Jeżeli mniejszą z tych liczb zwiększymy o 25%, a większą zmniejszymy o 40, to stosunek otrzymanych liczb wyniesie 3:2. Oblicz wartość wyrażenia: |a√−b| 30b .

*Ukryj

Dane są dwie liczby dodatnie a i b , których stosunek wynosi 3:5. Jeżeli mniejszą z tych liczb zwiększymy o 18, a większą zmniejszymy o 55%, to stosunek otrzymanych liczb wyniesie 8:5. Oblicz wartość wyrażenia: |a√−b| 6b .

Licznik ułamka jest o 3 mniejszy od mianownika. Jeżeli do tego ułamka dodamy jego odwrotność to otrzymamy 2,9. Znaleźć ten ułamek.

*Ukryj

Mianownik ułamka jest dodatni i o 1 większy od licznika. Jeżeli do tego ułamka dodamy jego odwrotność to otrzymamy 2,05. Wyznacz ten ułamek.

Znajdź ułamek o mianowniku 4 leżący na osi liczbowej między 19 24 a 23 .

*Ukryj

Znajdź ułamek o mianowniku 5 leżący na osi liczbowej między 19 30 a 12 .

Suma dwóch kolejnych liczb naturalnych jest większa od 36, a suma kwadratów tych liczb jest mniejsza od 841. Znajdź te liczby.

Suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 149. Wyznacz te liczby.

Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy 47 , a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy 1 2 . Wyznacz ten ułamek.

*Ukryj

Jeżeli do licznika pewnego nieskracalnego ułamka dodamy 45, a mianownik pozostawimy niezmieniony, to otrzymamy liczbę 2. Jeżeli natomiast od licznika i od mianownika tego ułamka odejmiemy 3, to otrzymamy liczbę 12 . Wyznacz ten ułamek.

Dany jest dodatni ułamek nieskracalny. Jeżeli dodamy do licznika ułamka 20% mianownika, a następnie od mianownika odejmiemy 20% zmienionego licznika, to otrzymamy 1,25. Jeżeli natomiast do mianownika danego ułamka dodamy 25% licznika, a od licznika odejmiemy 1, to otrzymamy 0,5. Wyznacz ten ułamek.

Jeżeli do licznika pewnego nieskracalnego ułamka dodamy 32, a mianownik pozostawimy niezmieniony, to otrzymamy liczbę 2. Jeżeli natomiast od licznika i od mianownika tego ułamka odejmiemy 6, to otrzymamy liczbę 817 . Wyznacz ten ułamek.

Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy jego licznik, to otrzymamy 59 . Wyznacz ten ułamek.

Jeżeli do licznika i do mianownika dodatniego ułamka dodamy jego licznik, to otrzymamy 25 , a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 6, to otrzymamy 1 2 . Wyznacz ten ułamek.

Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy jego licznik, to otrzymamy 37 , a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy 1 3 . Wyznacz ten ułamek.

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich, spełniających nierówność 49 < ab < 59 .

*Ukryj

Podaj przykład liczb całkowitych a,b , dla których prawdziwa jest nierówność podwójna:

− -2-< a-< − 1-. 13 b 13

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich, spełniających nierówność 79 < ab < 89 .

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a i b , spełniających nierówność 57 < ab < 67 .

Strona 1 z 2>