Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku O i promieniu r . Na tym okręgu wybrano punkt C , taki, że |∡ABC | = 7 5∘ (zobacz rysunek).


PIC


Pole trójkąta AOC jest równe
A) r2 2 B) r2 4 C) √ -- r2--15- 16 D) 2 r

Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%. Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła
A) o mniej niż 50%, ale więcej niż 40%. B) o mniej niż 60% , ale więcej niż 50%.
C) dokładnie o 60%. D) o więcej niż 60%.

*Ukryj

Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 20%. Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła
A) o mniej niż 50%, ale więcej niż 40%. B) o mniej niż 60% , ale więcej niż 50%.
C) dokładnie o 60%. D) o więcej niż 60%.

Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku O i promieniu r . Na tym okręgu wybrano punkt C , taki, że |OB | = |BC | (zobacz rysunek).


PIC


Pole trójkąta AOC jest równe
A) 12r2 B) 14r2 C) π4-r2 D) √-3 2 4 r

Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku O i promieniu r . Na tym okręgu wybrano punkt C , taki, że |OB | = 2|BC | (zobacz rysunek).


PIC


Pole trójkąta AOC jest równe
A) √-- r2-15 8 B) 1r2 2 C) 2√-- r-1165 D) √ - -43r2

Kąt wpisany oparty na łuku okręgu długości 3π ma miarę ∘ 12 . Jakie jest pole koła ograniczonego tym okręgiem?
A) 101 2,5π B) 506,25π C) 100π D) 225π

Pole pierścienia kołowego na rysunku jest równe 1 6π (mniejszy okrąg jest styczny do boków kwadratu ABCD , a do większego okręgu należą punkty A ,B,C ,D ). Zatem długość boku kwadratu ABCD jest równa:


PIC


A) 2 B) 4 C) 8 D) 16

*Ukryj

Pole pierścienia kołowego na rysunku jest równe 4π (mniejszy okrąg jest wpisany w trójkąt ABC , a wierzchołki A,B ,C leżą na większym okręgu). Zatem długość boku trójkąta równobocznego ABC jest równa:


PIC


A) 2 B) 4 C) 8 D) 16

Jakim procentem koła jest pole wycinka koła zaznaczonego na rysunku?


PIC


A) 92,5% B) 85% C) 80% D) 75%

*Ukryj

Jakim procentem koła jest pole wycinka koła zaznaczonego na rysunku?


PIC


A) 90% B) 85% C) 80% D) 75%

Punkty A ,B,P leżą na okręgu o środku S i promieniu 6. Czworokąt ASBP jest rombem, w którym kąt ostry PAS ma miarę 60∘ (zobacz rysunek).


PIC


Pole zacieniowanej na rysunku figury jest równe
A) 6π B) 9π C) 10π D) 12π

Jakim procentem koła jest pole wycinka koła zaznaczonego na rysunku?


PIC


A) 90% B) 85% C) 80% D) 70%

Pole figury F1 złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach 1 i 3 jest równe polu figury F2 złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach długości r (zobacz rysunek).


PIC


Długość r promienia jest równa
A) √ -- 3 B) 2 C) √ -- 5 D) 3

Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku O i promieniu r , a punkt C jest środkiem łuku o końcach A i B (zobacz rysunek). Na odcinku AB wybrano punkt D taki, że √- |DC | = 2-3|OA | 3 .


PIC


Pole trójkąta BDC jest równe
A) √ - (--3+1)r2 3 B) √- (-3+3)r2 6 C) √- 2 (-3+21)r- D) √- 2 (-3+33)r-

Pole koła przedstawionego na rysunku jest równe


PIC


A) √ -- 6 2π B) 36π C) 18 π D) √ -- 12 2π

Pole wycinka koła (zacieniowana część na rysunku) jest równe


PIC


A) 13πr 2 B) 16πr 2 C) 1 πr2 4 D) 2πr2 3

*Ukryj

Pole wycinka koła (zacieniowana część na rysunku) jest równe


PIC


A) 2 πr5- B) 2 π4r- C) 2 πr3- D) πr2 2

Stosunek pól dwóch kół jest równy 9. Wynika stąd, że promień większego koła jest większy od promienia mniejszego koła
A) o 9 B) o 3 C) 9 razy D) 3 razy

*Ukryj

Stosunek pól dwóch kół jest równy 16. Wynika stąd, że promień większego koła jest większy od promienia mniejszego koła
A) o 16 B) o 4 C) 4 razy D) 16 razy

Stosunek pól dwóch kół jest równy 9. Wynika stąd, że promień mniejszego koła jest mniejszy od promienia większego koła
A) 3 razy B) o 3 C) 9 razy D) o 9

Stosunek pól dwóch kół jest równy 4. Wynika stąd, że promień większego koła jest większy od promienia mniejszego koła
A) o 4 B) 16 razy C) 2 razy D) 4 razy

Jakim procentem koła jest pole wycinka koła zaznaczonego na rysunku?


PIC


A) 7,5% B) 15% C) 20% D) 25%

*Ukryj

Jakim procentem koła jest pole wycinka koła zaznaczonego na rysunku?


PIC


A) 7,5% B) 15% C) 20% D) 10%

Jakim procentem koła jest pole wycinka koła zaznaczonego na rysunku?


PIC


A) 5% B) 15% C) 20% D) 10%