Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Wyszukiwanie zadań

W układzie współrzędnych zaznaczono punkt A .


PIC


Punkt symetryczny do punktu A względem początku układu współrzędnych ma współrzędne
A) (2,− 4) B) (− 2,4) C) (− 4,2) D) (4,− 2)

Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych zaznaczono punkt A .


ZINFO-FIGURE


Punkt symetryczny do punktu A względem początku układu współrzędnych ma współrzędne
A) (3,− 4) B) (− 3,4) C) (− 4,3) D) (4,− 3)

Punkty K = (− 7,6) i L = (b,− 9) są końcami odcinka KL . Pierwsza współrzędna środka odcinka KL jest o 3 większa od jego drugiej współrzędnej. Wynika stąd, że
A) b = − 4 B) b = 10 C) b = 3 D)  3 b = − 2

Zapoznaj się z rysunkiem przedstawiającym różne odcinki.


PIC


Uzupełnij zdania, korzystając z rysunku i podanych wyrazów. Zaznacz literę A lub B.

Aprostopadłe
B równoległe
Odcinki DE i EF AB
Odcinki FG i BC AB
Odcinki GH i CD AB

W układzie współrzędnych narysowano trapez równoramienny.


PICRównanie osi symetrii tego trapezu to
A) x = 1 B) x = 0,5 C) x = 2 D) y = 1

W układzie współrzędnych zaznaczono cztery kolejne wierzchołki sześciokąta ABCDEF , który posiada środek symetrii.


PIC


Który z podanych punktów jest jednym z wierzchołków tego sześciokąta?
A) (− 1,2) B) (−4 ,−1 ) C) (1,− 2) D) (−6 ,−1 )

Na siatce kwadratowej narysowano czworokąt. Bok kwadratu siatki jest równy 1.


PIC


Pole narysowanego czworokąta jest równe
A) 18,5 B) 20 C) 21 D) 22

Ukryj Podobne zadania

Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt (patrz rysunek). Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki.


PIC


Pole tego wielokąta jest równe
A) 18 cm 2 B) 21 cm 2 C) 29 cm 2 D) 32 cm 2

Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt (patrz rysunek). Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki.


PIC


Pole tego wielokąta jest równe
A) 18 cm 2 B) 21 cm 2 C) 29 cm 2 D) 32 cm 2

Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt (patrz rysunek). Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki.


PIC


Pole tego wielokąta jest równe
A) 44 cm 2 B) 21 cm 2 C) 29 cm 2 D) 32 cm 2

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczono figurę przedstawioną na rysunku.


PIC


Przedstawiona figura
A) posiada jedną oś symetrii B) posiada dwie osie symetrii
C) posiada jeden środek symetrii D) posiada dwa środki symetrii

Ukryj Podobne zadania

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczono figurę przedstawioną na rysunku.


PIC


Przedstawiona figura
A) posiada jedną oś symetrii B) posiada dwie osie symetrii
C) posiada środek symetrii D) nie posiada osi symetrii

Wierzchołek L prostokąta przedstawionego na rysunku ma współrzędne


PIC


A) (4,6) B) (− 3,− 4) C) (4,− 4) D) (−3 ,6)

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki prostokąta ABCD , które nie należą do tego samego boku. Boki tego prostokąta są równoległe do osi układu współrzędnych.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole prostokąta ABCD jest równe 28. PF
Obwód prostokąta ABCD jest równy 11.PF

Punkty A = (− 10,5 ) , B = (− 3 ,− 2 ) i C = (− 2,− 1) są kolejnymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Wierzchołek D tego prostokąta ma współrzędne
A) (− 7,4) B) (− 9,6) C) (− 11,7) D) (− 8,7)

Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy kolejne wierzchołki prostokąta ABCD : B = (5,7) , C = (1,10 ) , D = (− 8,− 2) . Jakie współrzędne ma punkt A?
A) (− 3, 5) 2 2 B) (−4 ,−5 ) C) ( ) 3, 172 D) (− 2,15)

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy kolejne wierzchołki równoległoboku.


PIC


Który z punktów nie może być czwartym wierzchołkiem tego równoległoboku?
A) (4,0) B) (− 4,4 ) C) (0,− 2) D) (− 2,− 1)

W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P należący do boku BC . Wszystkie współrzędne punktów A ,B,C i P są liczbami całkowitymi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC .PF
Pole trójkąta ABC jest równe 21. PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD


PIC


Pole równoległoboku ABCD jest równe A/B.
A) 99 B) 80
Wierzchołek B równoległoboku ABCD ma współrzędne C/D.
C) (3,− 5) D) (4,− 5)

W układzie współrzędnych dane są punkty A = (− 2,− 2) , B = (4,− 4) , C = (2,2) i D = (− 4,4) . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Czworokąt ABCD jest trapezem. PF
Czworokąt ABCD posiada oś symetrii.PF

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku.


PIC


Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem
A) osi y
B) prostej p
C) punktu (1,3)
D) punktu przecięcia prostej p i osi y .
E) początku układu współrzędnych.

Ukryj Podobne zadania

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku.


PIC


Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem
A) osi y B) prostej p
C) punktu (0,3) D) punktu przecięcia prostej p i osi y .

Jeżeli odcinek AB przecina oś Oy układu współrzędnych, to końce tego odcinka mogą mieć współrzędne
A) A = (36,− 43 ), B = (43,36) B) A = (− 36,− 43 ), B = (− 43,36)
C) A = (36,43 ), B = (43,− 36) D) A = (36 ,− 4 3), B = (− 43,36)

W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku 2 tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (0,0) , a jeden z jego boków leży na osi x . Do tego sześciokąta dorysowujemy kolejne takie same sześciokąty. Umieszczamy je tak, jak na rysunku, aby każdy następny sześciokąt miał z poprzednim dokładnie jeden wspólny wierzchołek oraz by jeden bok każdego sześciokąta leżał na osi x . Poniżej przedstawiono dorysowane, zgodnie z tą regułą, sześciokąty, które ponumerowano kolejnymi liczbami naturalnymi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pierwsza współrzędna wierzchołka L w drugim sześciokącie jest równa 6. PF
Pierwsza współrzędna wierzchołka M w n –tym sześciokącie jest równa 4n − 2 .PF
Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych narysowano trójkąt równoboczny tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (1 ,0 ) , jeden z wierzchołków jest na osi Oy , a jeden z jego boków jest równoległy do osi Ox . Do tego trójkąta dorysowujemy kolejne takie same trójkąty. Umieszczamy je tak, jak na rysunku, aby każdy następny trójkąt miał z poprzednim dokładnie jeden wspólny wierzchołek oraz by jeden bok każdego trójkąta był równoległy do osi Ox . Poniżej przedstawiono dorysowane, zgodnie z tą regułą, trójkąty, które ponumerowano kolejnymi liczbami naturalnymi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Środek L w n –tym trójkącie ma współrzędne (n,1) . PF
Wierzchołek M w n –tym trójkącie ma współrzędne ( √ 3) 2n,-2- .PF

W układzie współrzędnych narysowano kwadrat o przekątnej długości 4 tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (0,0) , a jedna z jego przekątnych jest równoległa do osi Ox . Do tego kwadratu dorysowujemy kolejne takie same kwadraty. Umieszczamy je tak, jak na rysunku, aby każdy następny kwadrat miał z poprzednim dokładnie jeden wspólny wierzchołek oraz by jedna z przekątnych każdego kwadratu była równoległa do osi Ox . Poniżej przedstawiono dorysowane, zgodnie z tą regułą, kwadraty, które ponumerowano kolejnymi liczbami naturalnymi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pierwsza współrzędna wierzchołka K w n –tym kwadracie jest równa 4n . PF
Pierwsza współrzędna wierzchołka L w n –tym kwadracie jest równa 4n − 2 .PF

W układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki A i C kwadratu ABCD .


PIC


Pole kwadratu ABCD jest równe
A) 25 B) 20 C)  √ -- 5 2 D) 5

Końce odcinka AB mają współrzędne A = (− 4,1) i B = (− 4,5) . Na symetralnej odcinka AB leży punkt o współrzędnych
A) (− 4,7) B) (1,5 ) C) (4,6) D) (4,3)

Strona 1 z 2
spinner