Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek/Objętość

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Kąt rozwarcia stożka ma miarę ∘ 120 , a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa
A) 36π B) 18π C) 24 π D) 8π

Kąt rozwarcia stożka ma miarę ∘ 120 , a wysokość tego stożka ma długość 3. Objętość tego stożka jest równa
A) 81π B) 18π C) 27 π D) 36π

Walec i stożek mają równe promienie podstaw, a wysokość walca jest dwa razy dłuższa niż wysokość stożka. Stosunek objętości walca do objętości stożka jest równa
A) 3 B) 6 C) 2 D) 12

Ukryj Podobne zadania

Walec i stożek mają równe promienie podstaw, a wysokość walca jest trzy razy dłuższa niż wysokość stożka. Stosunek objętości walca do objętości stożka jest równa
A) 9 B) √ -- 3 3 C) 3 D) 27

Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa
A) 124 π B) 96 π C) 64 π D) 32π

Ukryj Podobne zadania

Dany jest stożek o wysokości 5 i średnicy podstawy 6. Objętość tego stożka jest równa
A) 60π B) 15π C) 45 π D) 75π

Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa
A) 576 π B) 19 2π C) 14 4π D) 48π

Objętość stożka o wysokości 4 i średnicy podstawy 6 jest równa
A) 152 π B) 8π C) 12 π D) 4π

Objętość stożka o wysokości h i promieniu podstawy trzy razy mniejszym od wysokości jest równa
A) 19πh 2 B) 127πh 2 C) 1 πh3 9 D) -1πh 3 27

Ukryj Podobne zadania

Objętość stożka o wysokości h i promieniu podstawy cztery razy mniejszym od wysokości jest równa
A) 214πh 3 B) 418πh 3 C) -1πh 3 12 D) 1-πh 3 64

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem rozwartokątnym o polu √ -- 3 . Jeżeli tworząca tego stożka ma długość 2, to jego objętość jest równa
A) 3π B) π C) 9π D) √ -- 3 3π

Dany jest trójkąt prostokątny o długościach boków a,b,c , gdzie a < b < c . Obracając ten trójkąt, wokół prostej zawierającej dłuższą przyprostokątną o kąt 36 0∘ , otrzymujemy bryłę, której objętość jest równa
A) V = 1a 2b π 3 B) V = a2b π C) 1 2 V = 3b a π D) 2 V = a π + πac

Ukryj Podobne zadania

Dany jest trójkąt prostokątny o długościach boków a,b,c , gdzie a < b < c . Obracając ten trójkąt, wokół prostej zawierającej krótszą przyprostokątną o kąt 36 0∘ , otrzymujemy bryłę, której objętość jest równa
A) V = 1a 2b π 3 B) V = a2b π C) 1 2 V = 3b a π D) 2 V = a π + πac

Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6. Objętość tego stożka jest równa
A) √ -- 27π 3 B) √ -- 9π 3 C) 18π D) 6π

Ukryj Podobne zadania

Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 4. Objętość tego stożka jest równa
A) √ -- 8π 3 B) 16π 3 C) 8 √ -- 3 π 3 D) 16 9 π

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 i 6 obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej. Objętość powstałego stożka jest równa:
A) 96π B) 48π C) 32 π D) 8π

Ukryj Podobne zadania

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 i 6 obracamy wokół krótszej przyprostokątnej. Objętość powstałego stożka jest równa:
A) 96π B) 48π C) 32 π D) 8π

Dany jest stożek o wysokości 6 i tworzącej √ -- 3 5 . Objętość tego stożka jest równa
A) 36π B) 18π C) 10 8π D) 54π

Dany jest stożek o wysokości 6 i tworzącej √ --- 2 13 . Objętość tego stożka jest równa
A) 96π B) 8π C) 10 8π D) 32π

Trójkąt równoboczny o boku długości 4 cm obrócono wokół prostej zawierającej wysokość trójkąta. Objętość powstałej bryły jest równa:
A) 14,5 cm 3 B) √ -- 4 3 cm 3 C) 8√-3 3 3 π cm D) √ -- 3 8 3π cm

Ukryj Podobne zadania

Trójkąt równoboczny o boku długości 6 cm obrócono wokół prostej zawierającej wysokość trójkąta. Objętość powstałej bryły jest równa:
A) 259 2 cm 3 B) √ - 27-3-cm 3 2 C) √ -- 3 27 3π cm D) √ -- 3 9 3π cm

Jeżeli promień podstawy stożka zwiększymy o 20%, a wysokość zmniejszymy o 20%, to objętość stożka
A) nie zmieni się B) zwiększy się o 15,2%
C) zwiększy się o 1,52% D) zmniejszy się o 4%

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli promień podstawy stożka zwiększymy o 10%, a wysokość zmniejszymy o 10%, to objętość stożka
A) zwiększy się o 0,89% B) nie zmieni się
C) zmniejszy się o 0,89% D) zwiększy się o 8,9%

Jeżeli promień podstawy stożka zmniejszymy o 20%, a wysokość zwiększymy o 20%, to objętość stożka
A) nie zmieni się B) zwiększy się o 2,32%
C) zmniejszy się o 76,8% D) zmniejszy się o 23,2%

Stożki S1 oraz S2 mają równe wysokości. Promień podstawy stożka S2 jest 4 razy dłuższy od promienia stożka S 1 . Wobec tego objętość stożka S 2 jest
A) 4 razy większa od objętości stożka S 1
B) o 150% większa od objętości stożka S1
C) o 300% większa od objętości stożka S 1
D) o 1500% większa od objętości stożka S1

Ukryj Podobne zadania

Stożki S1 oraz S2 mają równe promienie podstawy. Wysokość stożka S 2 jest 4 razy dłuższa od wysokości stożka S1 . Wobec tego objętość stożka S2 jest
A) 4 razy większa od objętości stożka S 1
B) o 150% większa od objętości stożka S1
C) o 400% większa od objętości stożka S 1
D) 0 1500% większa od objętości stożka S1

Stożki S1 oraz S2 mają równe wysokości. Promień podstawy stożka S2 jest 2 razy dłuższy od promienia stożka S 1 . Wobec tego objętość stożka S 2 jest
A) 4 razy większa od objętości stożka S 1
B) o 150% większa od objętości stożka S1
C) o 400% większa od objętości stożka S 1
D) o 1500% większa od objętości stożka S1

Szklane naczynie w kształcie stożka o promieniu podstawy 6 cm i wysokości 9 cm napełniono wodą do 23 wysokości (zobacz rysunek).


PIC


Objętość wody w naczyniu jest równa
A) 48π cm 3 B) 72π cm 3 C) 32π cm 3 D) 64π cm 3

Ukryj Podobne zadania

Szklane naczynie w kształcie stożka o promieniu podstawy 8 cm i wysokości 9 cm napełniono wodą do 34 wysokości (zobacz rysunek).


PIC


Objętość wody w naczyniu jest równa
A) 81π cm 3 B) 108π cm 3 C) 144π cm 3 D) 243 π cm 3

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku a . Objętość tego stożka wyraża się wzorem
A) √ - --3πa 3 6 B) √ - --3πa3 8 C) √ - -132 πa 3 D) √- 234 πa 3

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy stożka jest równoramiennym trójkątem prostokątnym o przyprostokątnej długości a . Objętość tego stożka wyraża się wzorem
A) √ - --2πa 3 6 B) √ - --2πa3 8 C) √ 2 -12 πa 3 D) √2 24 πa 3

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej długości 6. Objętość tego stożka jest równa
A) 27π B) 9π C) 6π D) 3π

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej długości 8. Objętość tego stożka jest równa
A) 64π B) 27π C) 64π 3 D) 128π 3

Jeśli promień podstawy stożka zwiększymy trzykrotnie, a wysokość zmniejszymy trzykrotnie, to objętość stożka
A) zwiększy się dziewięciokrotnie B) nie zmieni się
C) zwiększy się trzykrotnie D) zwiększy się sześciokrotnie

Ukryj Podobne zadania

Jeśli promień podstawy stożka zmniejszymy trzykrotnie, a wysokość zwiększymy trzykrotnie, to objętość stożka
A) zwiększy się dziewięciokrotnie B) nie zmieni się
C) zwiększy się trzykrotnie D) zmniejszy się trzykrotnie

Jeśli promień podstawy stożka zwiększymy dwukrotnie, a wysokość zmniejszymy dwukrotnie, to objętość stożka
A) zwiększy się dwukrotnie B) nie zmieni się
C) zwiększy się czterokrotnie D) zmniejszy się czterokrotnie

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o ramieniu długości 12. Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120∘ . Objętość stożka wynosi
A) 72π B) √ -- 72 3 π C) 21 6π D) √ -- 216 3π

spinner