Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Ostrosłup/Trójkątny

Wyszukiwanie zadań

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 4 cm, a wysokość jego ściany bocznej ma długość 5 cm. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe
A) 96 cm 2 B) 48 cm 2 C) 2 80 cm D) 2 30 cm

Podstawą ostrosłupa jest równoramienny trójkąt prostokątny KLM o przeciwprostokątnej długości √ -- 4 2 . Wysokością tego ostrosłupa jest krawędź MS o długości 4 (zobacz rysunek).


PIC


Kąt α , jaki tworzą krawędzie KS i LS , spełnia warunek
A) α = 45∘ B) α = 60∘ C) α > 6 0∘ D) 45∘ < α < 60∘

Każda krawędź ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 9 (ostrosłup taki jest nazywany czworościanem foremnym). Wysokość tego ostrosłupa jest równa
A) √ -- 3 6 B) √ -- 3 3 C) √ -- 2 6 D) √ -- 3 2

Ukryj Podobne zadania

Każda krawędź ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 12 (ostrosłup taki jest nazywany czworościanem foremnym). Wysokość tego ostrosłupa jest równa
A) 4√ 2- B) 4√ 3- C) √ -- 6 3 D) √ -- 4 6

Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 8 jest równa √ -- 2 3 . Długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jest równa
A) 3 B) √- -6- 2 C) 1 D) √ -- 3

Na rysunku przedstawiony jest czworościan foremny ABCS . Kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy czworościanu oznaczono literą:


PIC


A) α B) β C) γ D) δ

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest ostrosłup prawidłowy trójkątny ABCS . Kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ostrosłupa oznaczono literą:


PIC


A) α B) β C) γ D) δ

Każdą krawędź czworościanu foremnego wydłużamy dwukrotnie. Pole powierzchni czworościanu zwiększy się
A) dwukrotnie B) czterokrotnie C) ośmiokrotnie D) szesnastokrotnie

Ukryj Podobne zadania

Każdą krawędź czworościanu foremnego skracamy trzykrotnie. Pole powierzchni czworościanu zmniejszy się
A) trzykrotnie B) sześciokrotnie C) dwudziestosiedmiokrotnie D) dziewięciokrotnie

Każdą krawędź czworościanu foremnego wydłużamy czterokrotnie. Ile razy zwiększy się pole powierzchni czworościanu?
A) 4 razy B) 8 razy C) 16 razy D) 64 razy

Dany jest sześcian ABCDEF GH o krawędzi długości a . Punkty E,F ,G ,B są wierzchołkami ostrosłupa EF GB (zobacz rysunek).


PIC


Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa EF GB jest równe
A) a2 B) √ - 3--3⋅ a2 2 C) 32 a2 D) √- 3+2-3 ⋅a2

Cosinus kąta dwuściennego utworzonego przez dwie sąsiednie ściany czworościanu foremnego jest równy
A) 12 B) 13 C) 16 D) √-6 3

Ukryj Podobne zadania

W czworościanie foremnym cosinus kąta dwuściennego między dwiema sąsiednimi ścianami jest równy
A) 0 B) 0,25 C) 13 D) 1 2

Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny ABCS o podstawie ABC . Punkty D , E i F są środkami – odpowiednio – krawędzi bocznych AS , BS i CS (zobacz rysunek).


PIC


Stosunek objętości ostrosłupa DEF S do objętości ostrosłupa ABCS jest równy
A) 3 : 4 B) 1 : 4 C) 1 : 8 D) 3 : 8

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny ABCS o podstawie ABC . Punkty D , E i F są punktami – odpowiednio – krawędzi bocznych AS , BS i CS takimi, że |AD | = 13|AS | , |BE | = 13|BS | i |CF | = 13|CS | (zobacz rysunek).


PIC


Stosunek objętości ostrosłupa DEF S do objętości ostrosłupa ABCS jest równy
A) 8 : 27 B) 2 : 3 C) 8 : 9 D) 4 : 9

Na rysunkach poniżej przedstawiono siatki dwóch ostrosłupów.


PIC


Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o krawędzi a jest dwa razy większe od pola powierzchni całkowitej ostrosłupa o krawędzi b . Ile razy objętość ostrosłupa o krawędzi a jest większa od objętości ostrosłupa o krawędzi b ?
A) √ -- 2 B) 2 C) √ -- 2 2 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Na rysunkach poniżej przedstawiono siatki dwóch ostrosłupów.


PIC


Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o krawędzi a jest trzy razy większe od pola powierzchni całkowitej ostrosłupa o krawędzi b . Ile razy objętość ostrosłupa o krawędzi a jest większa od objętości ostrosłupa o krawędzi b ?
A) √ -- 3 B) √ -- 3 3 C) 3 D) 9

Ceramiczna ozdoba ma kształt czworościanu foremnego o krawędzi długości 6 dm (zobacz rysunek).


PIC


Wysokość tego czworościanu jest – z dokładnością do 0,01 dm – równa
A) 3,46 dm B) 4,9 dm C) 5,2 dm D) 4,8 dm

Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego jest równe √ -- 2 3 . Suma długości krawędzi tego czworościanu jest równa
A) 12 B) √ -- 6 2 C) √ -- 4 2 D) 3√ 2-

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego jest równe √ -- 3 . Suma długości krawędzi tego czworościanu jest równa
A) √ -- 6 2 B) 3 C) 4 D) 6

Na rysunku przedstawiono siatkę czworościanu foremnego.


PIC


Jeżeli pole powierzchni całkowitej tego czworościanu jest równe √ -- 3 , to suma długości jego krawędzi jest równa
A) 9 B) 6 C) 4 D) 3

Dane są czworościany foremne: czworościan F o krawędzi długości a > 1 , czworościan G o krawędzi długości 1 05a i czworościan H o krawędzi długości 10−4a . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Objętość czworościanu H jest 1027 razy mniejsza od objętości czworościanu G . PF
Iloczyn długości krawędzi czworościanów G i H jest 10 razy większa od długości krawędzi czworościanu F . PF

Środki ścian czworościanu foremnego ABCD są wierzchołkami mniejszego czworościanu foremnego KLMN .


PIC


Stosunek objętości czworościanu KLMN do objętości czworościanu ABCD jest równy
A) 8 : 27 B) 1 : 8 C) 1 : 64 D) 1 : 27

Każda krawędź ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8 . Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest równe
A) √ -- 16 3 B) √ -- 32 3 C) 48 √ 3- D) 64 √ 3-

Ukryj Podobne zadania

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie mają długość 8. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest równe
A) √ -- 64 3 B) √ -- 64 2 C) 16 √ 3- D) 16 √ 2-

Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego o krawędzi równej √ -- 2 wynosi
A) √ -- 5 3 B) √ -- 4 3 C) 3√ 3- D) 2√ 3-

Punkty D ,E i F są środkami krawędzi BC ,CA i AB podstawy ABC ostrosłupa trójkątnego ABCS . Stosunek objętości ostrosłupa ABCS do objętości ostrosłupa DEF S jest równy
A) 4 B) 8 C) 3 D) 9

Na rysunku przedstawiony jest czworościan foremny ABCD , którego objętość i pole powierzchni całkowitej są odpowiednio równe: √ - 16--2 3 i 16√ 3- .


PIC


Promień okręgu wpisanego w ścianę ACD jest równy
A) 4√-3 3 B) 4 3 C) 2√3- 3 D) 163

Na rysunku przedstawiony jest czworościan foremny ABCD , którego objętość i pole powierzchni całkowitej są odpowiednio równe: √ - 16--2 3 i 16√ 3- .


PIC


Wysokość czworościanu ABCD jest równa
A) 4√-3 3 B) 4√-2 3 C) √ - 4--6 3 D) 4 3

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45 ∘ , a wysokość ostrosłupa jest równa 6. Wysokość podstawy tego ostrosłupa ma długość
A) 6√ 3- B) 9 C) 12 D) √ -- 4 3

Wysokość ściany bocznej opuszczona na krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest 3 razy dłuższa od krawędzi jego podstawy. Stosunek pola powierzchni bocznej do pola powierzchni podstawy tego ostrosłupa jest równy
A) 1 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 6 3 D) 9

Strona 1 z 2
spinner