Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Różne

Wyszukiwanie zadań

Punkty A = (− 7,3) i B = (1,− 1) są wierzchołkami pięciokąta foremnego ABCDE . Obwód tego pięciokąta jest równy
A) 50 B) √ -- 6 5 C) 60 D) 20√ 5-

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (− 2,3) i B = (3,− 2) są wierzchołkami sześciokąta foremnego ABCDEF . Obwód tego sześciokąta jest równy
A) 50 B) √ -- 30 2 C) 300 D) 5√ 2-

Ukryj Podobne zadania

Punkt P = (− 8;6) znajduje się na końcowym ramieniu kąta α (w standardowym położeniu w układzie współrzędnych). Zatem sin α jest równy
A) − 4 3 B) − 4 5 C) 3 − 4 D) 3 5

Ukryj Podobne zadania

Do prostej należy początek układu współrzędnych oraz punkt P = (− 8;15 ) . Wówczas cosinus kąta nachylenia tej prostej do osi Ox jest równy
A) − 1157 B) − 187 C) -8 17 D) 15 17

Jedno z ramion kąta α (rysunek) leży na osi odciętych, a drugie przechodzi przez punkt P (− 8;15) .


PIC


Zatem cosα jest równy
A) 187 B) − 185 C) − -8 17 D) 8- 15

Jedno z ramion kąta α (rysunek) leży na osi odciętych, a drugie przechodzi przez punkt P (− 6;8) .


PIC


Zatem cosα jest równy
A) 0,8 B) 0,6 C) − 0,6 D) − 0,75

Równanie 2 2 x − 4x + 4 = y opisuje na płaszczyźnie
A) parabolę B) okrąg C) punkt D) dwie proste

Ukryj Podobne zadania

Odległość punktu √ --- A = (5, 1 1) od początku układu współrzędnych jest równa
A) 6 B) √ --- 11 C) √ --- 16 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Odległość punktu √ --- √ -- A = (− 13 ,2 3) od początku układu współrzędnych jest równa
A) 6 B) 1 C) √ --- 2 39 D) 5

Odległość punktu √ --- A = (3, 1 7) od początku układu współrzędnych jest równa
A) 6 B) √ -- 2 5 C) √ --- 26 D) 5

Każdy kąt wewnętrzny sześciokąta ABCDEF ma miarę ∘ 120 . Bok CD tego sześciokąta jest zwarty w prostej o równaniu y = − 32x + 12 , a punkt S = (− 4,5) jest środkiem boku AF . Bok AF jest zawarty w prostej o równaniu
A) 2 7 y = − 3x+ 3 B) 3 y = − 2x− 1 C) 2 22 y = − 3x− 3- D) 3 7 y = − 2x + 2

Dane są punkty o współrzędnych A = (− 7,11) oraz B = (− 4,7) . Średnica okręgu wpisanego w sześciokąt foremny o boku AB jest równa
A) 10 B) 5 C) √ -- 5 3 D) 5√-3 2

Suma odległości punktu A = (− 2,4) od prostych o równaniach x = 3 i y = − 1 jest równa
A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

Przekątne CE i BF sześciokąta foremnego ABCDEF są zawarte w prostych o równaniach y = 3x − 5m i y = x+ 3− mx . Zatem
A) m = 2 B) m = − 2 C) m = − 3 D) m = 3

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest punkt ( 1) P = a ,a , gdzie a jest pewną liczbą niezerową. Punkt P może należeć do tej samej ćwiartki układu współrzędnych, co punkt
A) (− 78,− 43) B) (−3 4,25) C) (53,− 71) D) (37,− 68)

W kartezjańskim układzie współrzędnych dane są punkty: A = (2,− 5) , B = (10 ,3) i C = (− 2,7 ) . Punkty A , B i C

A) są współliniowe,
B) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego,
C) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego,

ponieważ

1) |BC |2 = |AB |2 + |AC |2 ,2) |AC | = |BC | ,3) |AC | = |AB |+ |BC | ,

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 5 punktów: A = (1,4) , B = (− 5,− 1) , C = (− 5 ,3 ) , D = (6,− 4) , P = (− 30,− 76) . Punkt P należy do tej samej ćwiartki układu współrzędnych co punkt
A) A B) B C) C D) D

Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 5 punktów: A = (1,4) , B = (− 5,− 1) , C = (− 5 ,3 ) , D = (6,− 4) , P = (− 54,49) . Punkt P należy do tej samej ćwiartki układu współrzędnych co punkt
A) A B) B C) C D) D

Punkt A = (2,− 4) jest wierzchołkiem sześciokąta foremnego ABCDEF wpisanego w okrąg o środku S = (− 1,− 1) . Pole tego sześciokąta jest równe
A) √ -- 54 3 B) √ -- 9 6 C) √ -- 27 3 D) √ -- 18 6

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (3,− 5) jest wierzchołkiem sześciokąta foremnego ABCDEF wpisanego w okrąg o środku S = (1,1) . Pole tego sześciokąta jest równe
A) √ -- 60 3 B) √ -- 10 3 C) √ -- 27 3 D) √ --- 30 10

Nierówność 2 2 4x + y − 8x+ 6y + 13 ≤ 0 przedstawia na płaszczyźnie
A) okrąg B) koło C) punkt D) zbiór pusty

Ukryj Podobne zadania

Nierówność 2 2 x + 4y − 6x+ 8y + 14 ≤ 0 przedstawia na płaszczyźnie
A) okrąg B) koło C) punkt D) zbiór pusty

Nierówność 2 2 x + 3y + 4x+ 6y + 7 ≤ 0 przedstawia na płaszczyźnie
A) punkt B) koło C) okrąg D) zbiór pusty

Równanie 2 2 y − 2x = 0 opisuje na płaszczyźnie
A) parabolę
B) dwie proste równoległe
C) dwie proste prostopadłe
D) dwie proste przecinające się pod kątem innym niż prosty

Zbiór punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają równanie (x + 1)2 − y2 = 0 , jest
A) parabolą B) prostą C) okręgiem D) sumą dwóch prostych

Ukryj Podobne zadania

Zbiór punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają równanie (x + 1)2 + y2 = 0 , jest
A) parabolą B) punktem C) okręgiem D) sumą dwóch prostych

spinner