Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Wzajemne położenie prostych

Wyszukiwanie zadań

Równania 3x − 3y + 1 = 0 i 7y + 5 = 0 opisują proste w układzie współrzędnych, które
A) są prostopadłe B) są równoległe
C) przecinają się pod kątem ∘ 60 D) przecinają się pod kątem ∘ 45

Ukryj Podobne zadania

Równania 9 − 5y = 0 i 3x+ 7 = 0 opisują proste w układzie współrzędnych, które
A) są prostopadłe B) są równoległe
C) przecinają się pod kątem ∘ 60 D) przecinają się pod kątem ∘ 45

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , dane są proste k oraz l o równaniach

k : y = 1-x− 2 4 l : y = ax + 2,

gdzie a jest pewną liczbą rzeczywistą. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Proste k i l mogą mięc nieskończenie wiele punktów wspólnych. PF
Punkt wspólny prostych k i l może leżeć w I ćwiartce układu współrzędnych PF

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dane są:
– prosta k o równaniu 2y − 2,5x = 1
– prosta l o równaniu 1 ,6x+ 2y = 1 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Proste k i l przecinają się pod kątem 60∘ . PF
Punkt wspólny prostych k i l ma obie współrzędne całkowite.PF

Proste o równaniach y = 5x + b i y = 3x− 6 przecinają się w punkcie leżącym na osi Ox . Zatem
A) b = − 10 B) b = 2 C) b = − 1 1 D) b = 8

Proste o równaniach y = (m − 2 )x oraz 4 y = 3x + 7 przecinają się w jednym punkcie Wtedy
A) m = 103 B) m ⁄= 54 C) m = 2 3 4 D) m ⁄= 3 1 3

Proste o równaniach 1 y = − 3x + 3 oraz 1 y = 3x− 3 przecinają się w punkcie P = (x0,y0) . Wynika stąd, że
A) x0 > 0 i y0 > 0 B) x0 > 0 i y0 < 0 C) x < 0 0 i y > 0 0 D) x < 0 0 i y0 < 0

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , punkt (− 8,6 ) jest punktem przecięcia prostych o równaniach
A) 2x + 3y = 2 i − x + y = − 14 B) 3x + 2y = − 12 i 2x + y = 10
C) x + y = − 2 i x − 2y = 4 D) x − y = − 14 i − 2x + y = 22

Proste o równaniach x + y− 2 = 0 i − 2x + y + 1 = 0 przecinają się w punkcie o współrzędnych
A) (− 2,2) B) (2,− 1) C) (1,1) D) (2,− 2)

Ukryj Podobne zadania

Proste o równaniach 2x − 3y = 4 i 5x − 6y = 7 przecinają się w punkcie P . Stąd wynika, że
A) P = (1,2) B) P = (− 1,2) C) P = (− 1,− 2) D) P = (1,− 2)

Proste o równaniach 5x + 6y = 7 i 2x + 3y = 4 przecinają się w punkcie P . Stąd wynika, że
A) P = (1,2) B) P = (− 1,2) C) P = (− 1,− 2) D) P = (1,− 2)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) dane są proste k oraz l o równaniach

k : y = 2-x 3 3- l : y = − 2 x+ 13

Proste k oraz l

A) są prostopadłeB) nie są prostopadłe

i przecinają się w punkcie P o współrzędnych

1. (− 6,− 4) 2. (6,4) 3. (− 6,4)
Ukryj Podobne zadania

Proste o równaniach l : 4x − 5y = − 1 i k : 10x + 8y = 1
A) są równoległe B) są prostopadłe
C) przecinają się w punkcie (1 ,− 1 ) D) przecinają się w punkcie (− 1,− 1)

Ukryj Podobne zadania

Proste o równaniach l : 4x − 5y = − 1 i k : 8x − 10y = 1
A) są równoległe B) są prostopadłe
C) przecinają się w punkcie (1 ,− 1 ) D) przecinają się w punkcie (− 1,− 1)

Proste o równaniach l : 3x + 2y = − 1 i k : 4x − 6y = 1
A) przecinają się w punkcie (1,− 1) B) przecinają się w punkcie (− 1,− 1)
C) są równoległe D) są prostopadłe

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x ,y) proste o równaniach:

 • √ -- y = 3x + 6

 • √ -- y = − 3x + 6

 • √1- y = − 3x − 2

przecinają się w punktach, które są wierzchołkami trójkąta KLM . Trójkąt KLM jest

A) równoramienny,B) prostokątny,

ponieważ

1)Ox przechodzi przez jeden z wierzchołków tego trójkąta i środek jednego z boków tego trójkąta.
2) dwie z tych prostych są prostopadłe.
3) Oy zawiera dwusieczną tego trójkąta.

Proste o równaniach y = 2x + 3 oraz 1 y = − 3 x+ 2
A) są równoległe i różne B) są prostopadłe
C) przecinają się pod kątem innym niż prosty D) pokrywają się

Ukryj Podobne zadania

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dane są proste k oraz l o równaniach

k : y = 1-x− 1 3 l : y = − 3x + 6.

Proste k oraz l
A) nie mają punktów wspólnych. B) są prostopadłe.
C) przecinają się w punkcie P = (0,− 1) . D) pokrywają się.

Równania 3x − y − 4 = 0 oraz 0 ,6x − 0,2y = − 0,8 opisują proste w układzie współrzędnych, które
A) przecianją się pod kątem prostym
B) pokrywają się
C) są równoległe i nie pokrywają się
D) przecinają się pod innym kątem niż ∘ 90

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dane są proste k oraz l o równaniach

k : y = 1-x− 1 3 l : y = 3x − 1.

Proste k oraz l
A) nie mają punktów wspólnych. B) są prostopadłe.
C) przecinają się w punkcie P = (0,− 1) . D) pokrywają się.

Równania 3x − y − 4 = 0 oraz 0 ,6x − 0,2y = 0,8 opisują proste w układzie współrzędnych, które
A) przecianją się pod kątem prostym
B) pokrywają się
C) są równoległe i nie pokrywają się
D) przecinają się pod innym kątem niż ∘ 90

Równania y = − 6 ,2 5x+ 0,16 oraz y = − 6,2 5+ 0 ,16x opisują dwie proste
A) przecinające się pod kątem o mierze 90∘ .
B) pokrywające się.
C) przecinające się pod kątem różnym od ∘ 9 0 .
D) równoległe i różne.

Równania 3 5 y = − 4x+ 4 oraz 4 y = − 3 opisują dwie proste
A) przecinające się pod kątem o mierze 90∘ .
B) pokrywające się
C) przecinające się pod kątem różnym od 9 0∘ .
D) równoległe i różne.

Proste o równaniach y = 3x − 1 oraz 1 y = 3x+ 1
A) pokrywają się B) przecinają się pod kątem innym niż prosty
C) są prostopadłe D) są równoległe i różne

Proste o równaniach 5x + 3y+ 3 = 0 oraz 9x − 15y + 1 = 0
A) są równoległe i różne B) są prostopadłe
C) przecinają się pod kątem innym niż prosty D) pokrywają się

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dane są:
– prosta k o równaniu y = 12x+ 5
– prosta l o równaniu y− 1 = 0,5x .
Proste k i l
A) pokrywają się. B) nie mają punktów wspólnych.
C) są prostopadłe. D) przecinają się pod kątem 30∘ .

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dane są:
– prosta k o równaniu y = 12x+ 5
– prosta l o równaniu y− 1 = − 2x .
Proste k i l
A) pokrywają się. B) nie mają punktów wspólnych.
C) są prostopadłe. D) przecinają się pod kątem 30∘ .

Równania 5x − y − 4 = 0 oraz 0 ,2x+ y = 0,8 opisują proste w układzie współrzędnych, które
A) przecianją się pod kątem prostym
B) pokrywają się
C) są równoległe i nie pokrywają się
D) przecinają się pod innym kątem niż ∘ 90

spinner