Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji 2 f(x ) = x − 6x + 5 osiąganą w przedziale ⟨1 ;4 ⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej f (x) = x2 − 6x + 3 w przedziale ⟨0,4⟩ .

Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej f (x) = 2x2 − 5x + 3 w przedziale ⟨1,2⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej 2 y = x − 4x + 1 w przedziale ⟨3;5⟩ .

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej 2 y = x − 8x + 2 w przedziale ⟨3;7⟩ .

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej 2 y = x − 8x + 2 w przedziale ⟨− 2;2⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej f (x) = x2 − 8x + 10 w przedziale ⟨3,7⟩ .

Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji 2 f(x) = − 2x + 8x + 1 osiąganą w przedziale ⟨1 ;4 ⟩ .

Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji 2 f(x ) = x + 6x + 5 osiąganą w przedziale ⟨1 ;4 ⟩ .

Suma reszt jakie otrzymujemy dzieląc wielomian 2 W (x) = (x + qx + p)(x − q ) przez dwumiany √ -- √ -- (x + 3 − 2) i √ -- √ -- (x + 2 − 3) jest równa (− 4p) , gdzie p ⁄= 0 . Oblicz W (2) .

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja liniowa f (x) = 3x − 1 .

 • Rozwiąż nierówność f(x + 3) ≤ f (1− x) .
 • Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f(x− x2) .
 • Sprawdź, czy równość
  sin (α+ β) ⋅sin (α− β) = sin2 α− sin 2β

  jest tożsamością trygonometryczną.

 • Udowodnij, że jeżeli α i β są dwoma kątami trójkąta i sin (α− β) = sin2 α− sin 2β , to trójkąt ten jest trójkątem prostokątnym lub równoramiennym.

Funkcje f i g są określone wzorami: 4x8+9x4+1 f (x) = x4+ 2 i 4x8+8x4−1 g(x ) = x4+ 2 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wykaż, że f ′(x ) = g′(x) .

Dla jakich wartości parametru m funkcja x2−2(m−3)x+1- f(x ) = x2+3x+m +2 jest określona dla każdego x ∈ R i ma dwa różne miejsca zerowe?

Ukryj Podobne zadania

Określ zbiór wartości funkcji: 2 3 f(x) = x − x− 4 . Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne?

Dana jest funkcja kwadratowa a 2 f(x) = − 9(x − 2) + 4

 • Dla a = 2 wyznacz postać iloczynową tej funkcji.
 • Dla a = 0 wyznacz te argumenty, dla których funkcja osiąga wartości ujemne.
 • Wyznacz a tak, aby osią symetrii wykresu funkcji była prosta o równaniu x = 6 .
Ukryj Podobne zadania

Podaj wartość wyrażenia f(8)- f(3) jeżeli f jest funkcją kwadratową o miejscach zerowych 2 i 4.

Ukryj Podobne zadania

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f są liczby (-6) oraz 1. Oblicz wartość wyrażenia 3⋅f(94)- f(− 24) .

Wiedząc, że zbiorem wartości funkcji f(x) jest przedział ⟨− 1;2⟩ wyznacz wszystkie wartości b , dla których funkcja g(x) = f (x)+ b nie ma miejsc zerowych.

Dany jest wielomian 5 4 3 W (x) = x − x + nx + kx+ m . Wyznacz wszystkie wartości parametrów n,k,m dla których reszta z dzielenia wielomianu W (x ) przez wielomian P(x ) = (x2 − 1)(x− 2) jest równa R(x) = x− 4 .

Ukryj Podobne zadania
Strona 1 z 20
spinner