Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Oblicz długość

Wyszukiwanie zadań

Obwód trójkąta ABC wynosi 24 cm. Połączono środki boków tego trójkąta i otrzymano trójkąt DEF , którego obwód jest równy
A) 6 cm B) 8 cm C) 12 cm D) 18 cm

Trójkąt ABC ma boki długości 4 cm, 13 cm, 15 cm oraz pole równe  2 24 cm . Najdłuższa wysokość trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 1:3 ma długość
A) 4 cm B) 16cm 13 C) 2 cm D) 16 15 cm

Środkowe w trójkącie ABC przecinają się w punkcie P odległym od wierzchołka A o 6 cm. Wobec tego środkowa poprowadzona na bok BC ma długość
A) 12 cm B) 9 cm C) 15 cm D) 10 cm

Ukryj Podobne zadania

Środkowe w trójkącie ABC przecinają się w punkcie P odległym od wierzchołka A o 6 cm. Środkowa opuszczona na bok BC przecina ten bok w punkcie D . Wobec tego długość odcinka PD wynosi
A) 1 cm B) 2 cm C) 3 cm D) 6 cm

Środkowe w trójkącie ABC przecinają się w punkcie P , przy czym długość środkowej opuszczonej na bok BC ma długość 9 cm. Wobec tego długość odcinka AP wynosi
A) 6 cm B) 3 cm C) 2 cm D) 5 cm

Ukryj Podobne zadania

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD , DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9.


PIC


Długość odcinka AD jest równa
A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD , DE i AB są odpowiednio równe 2, 4 i 16.


PIC


Długość odcinka AD jest równa
A) 12 B) 8 C) 3 D) 6

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD , DE i AB są odpowiednio równe 2, 5 i 15.


PIC


Długość odcinka AD jest równa
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Jeżeli odcinki AB i DC są równoległe, to długość odcinka AE (patrz rys.) jest równa


PIC


A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC , a punkt E leży na boku AC . Odcinek DE jest równoległy do boku AB , a ponadto |BD | = |DE | = 6 , |AB | = 9 (zobacz rysunek).


PIC


Odcinek CD ma długość
A) 8 B) 4 C) 9 D) 12

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC , a punkt E leży na boku AC . Odcinek DE jest równoległy do boku AB , a ponadto |AE | = |DE | = 4 , |AB | = 6 (zobacz rysunek).


PIC


Odcinek CE ma długość
A) 163 B) 83 C) 8 D) 6

W trójkącie ABC bok AB ma długość 4, a bok BC ma długość 4,6. Dwusieczna kąta ABC przecina bok AC w punkcie D takim, że |AD | = 3,2 (zobacz rysunek).


PIC


Odcinek CD ma długość
A) 6243 B) 165- C) 234 D) 92 25

Odcinki AB i CD są równoległe. Długości odcinków AB , CD i AD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 44 B) 40 C) 36 D) 15

Ukryj Podobne zadania

Odcinki AB i CD są równoległe i |AB | = 11, |AC | = 2, |CD | = 13 (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa


PIC


A) 2123 B) 2161 C) 11 D) 13

Odcinki AB i CD są równoległe i |AB | = 5, |AC | = 2, |CD | = 7 (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa


PIC


A) 170 B) 154 C) 3 D) 5

Odcinki AB i CD są równoległe. Długości odcinków AB , CD i AD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 30 B) 33 C) 27 D) 12

Dany jest trójkąt ABC o bokach |AC | = 4 , |BC | = 13 , |AB | = 15 . Sinus kąta BAC jest równy 45 , a dwusieczne kątów ABC i ACB przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek).


PIC


Odległość x punktu P od prostej BC jest równa
A) 2 B) 1 C) 32 D) 4 3

Pole trójkąta ostrokątnego o bokach 5 i 6 jest równe 9. Długość trzeciego boku tego trójkąta jest równa
A) 5 B) 6 C) √ --- 41 D) √ 13-

W trójkącie ABC bok BC ma długość 13, a wysokość CD tego trójkąta dzieli bok AB na odcinki o długościach |AD | = 3 i |BD | = 12 (zobacz rysunek obok).


PIC


Długość boku AC jest równa
A) √ --- 34 B) 13 4 C)  √ --- 2 1 4 D)  √ --- 3 4 5

Ukryj Podobne zadania

W trójkącie ABC bok AC ma długość 10, a wysokość CD tego trójkąta dzieli bok AB na odcinki o długościach |AD | = 6 i |BD | = 24 (zobacz rysunek obok).


PIC


Długość boku BC jest równa
A) √ --- 10 B)  √ --- 4 35 C) 8√ 1-0 D) 16 √ 2-

Liczby naturalne 1,3,n są długościami boków trójkąta. Połowa obwodu tego trójkąta jest równa
A) n + 4 B) n+22- C) 72 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Liczby naturalne 1,4,n są długościami boków trójkąta. Połowa obwodu tego trójkąta jest równa
A) n + 5 B) n+24- C) 4 D) 9 2

Obwód trójkąta DEC wynosi 4 cm . Wiadomo, że  √ -- |AB | = 3|DE | oraz DE ∥ AB . Zatem obwód trójkąta ABC jest równy


PIC


A)  √ -- 4 3 cm B) 12 cm C)  √ -- 16 3 cm D) 8 cm

Ukryj Podobne zadania

Obwód trójkąta ABC jest równy 40 cm. Punkt K leży na boku AC , a punkt L na boku BC tak, że odcinek KL jest równoległy do boku AB trójkąta i |AK | = 4 ⋅|KC | . Obwód trójkąta KLC jest równy:
A) 10 cm B) 4 cm C) 8 cm D) 5 cm

Pole trójkąta, w którym wysokość jest o 3 cm dłuższa od podstawy jest równe 20 cm 2 Wysokość trójkąta jest równa:
A) 5 cm B) 8 cm C) 2 cm D) 11 cm

W trójkącie ABC punkt D leży na boku AB , punkt E leży na boku AC , a ponadto odcinek DE jest równoległy do boku BC i |DB | = 7 . Pole trójkąta ADE jest równe 12, a pole trapezu DBCE jest równe 15 (zobacz rysunek).


PIC


Odcinek AD ma długość
A) 5,6 B) 12 C) 14 D) 9

W trójkącie ABC na rysunku obok dane są: |AB | = 5 cm , |BK | = 6 cm oraz |KC | = 4 cm . Wiadomo, że KL ∥ AB .


PIC


Wówczas:
A) |KL | = 2 cm B) |KL | = 1,5 cm C) |KL | = 2,4 cm D) |KL | = 31 cm 3

Ukryj Podobne zadania

W trójkącie ABC punkt E leży na boku BC , a punkt D leży na boku AC . Odcinek DE jest równoległy do boku AB , a ponadto |BE | = 7 , |EC | = 2 i |AB | = 18 (zobacz rysunek).


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 5 B) 3 C) 6 D) 4

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC , a punkt E leży na boku AB . Odcinek DE jest równoległy do boku AC , a ponadto |BD | = 10 , |BC | = 12 i |AC | = 24 (zobacz rysunek).


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 22 B) 20 C) 12 D) 11

Dany jest trójkąt ABC , w którym |BC | = 6 . Miara kąta ACB jest równa  ∘ 150 (zobacz rysunek).


PIC


Wysokość trójkąta ABC opuszczona z wierzchołka B jest równa
A) 3 B) 4 C)  √ -- 3 3 D) 4√ 3-

W trójkącie EF G bok EF ma długość 21. Prosta równoległa do boku EF przecina boki EG i FG trójkąta odpowiednio w punktach H oraz I (zobacz rysunek) w taki sposób, że |HI | = 7 i |GI | = 3 . Wtedy długość odcinka FI jest równa


PIC


A) 6 B) 9 C) 12 D) 17

Ukryj Podobne zadania

W trójkącie EF G bok EF ma długość 24. Prosta równoległa do boku EF przecina boki EG i FG trójkąta odpowiednio w punktach H oraz I (zobacz rysunek) w taki sposób, że |HI | = 8 i |GI | = 5 . Wtedy długość odcinka FI jest równa


PIC


A) 6 B) 9 C) 10 D) 12

Odcinki BC i DE są równoległe i |AE | = 4 , |DE | = 3 (zobacz rysunek). Punkt D jest środkiem odcinka AB . Długość odcinka BC jest równa


PIC


A) 4 B) 6 C) 8 D) 16

Ukryj Podobne zadania

Odcinki BC i DE są równoległe i |AE | = 6 , |DE | = 5 (zobacz rysunek). Punkt D jest środkiem odcinka AB . Długość odcinka BC jest równa


PIC


A) 10 B) 6 C) 8 D) 30

Z trójkąta ABC o obwodzie 50 wycięto kwadrat KLMN o obwodzie 20 (tak jak na rysunku). Obwód zacieniowanej figury jest równy


PIC


A) 64 B) 60 C) 75 D) 70

W trójkącie ABC poprowadzono odcinek DE równoległy do boku AB w ten sposób, że |BE | : |EC | = 5 .


PIC


Jeżeli |AB | = 30 to długość odcinka DE jest równa
A) 152 B) 6 C) 5 D) 30 7

Ukryj Podobne zadania

W trójkącie ABC poprowadzono odcinek DE równoległy do boku AB w ten sposób, że |BE | : |EC | = 4 .


PIC


Jeżeli |AB | = 20 to długość odcinka DE jest równa
A) 103 B) 4 C) 5 D) 20 3

Obwód trójkąta ABC wynosi 28 cm, a jego pole jest równe  2 8 4 cm . Promień okręgu wpisanego w trójkąt ABC jest równy
A) 3 cm B) 6 cm C) 4 cm D) 7 cm

spinner