Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Położenie względem osi

Wyszukiwanie zadań

Dla jakiej wartości parametru m punkt przecięcia prostych 2x + y = m i x − 3y = 6 należy do osi Ox ?
A) dla m = 10 B) dla m = 0 C) dla m = 12 D) dla m = 6

Ukryj Podobne zadania

Proste o równaniach x + 7y + 5 = 0 i 2x − 3y + k = 0 przecinają się na osi Ox . Zatem parametr k jest równy
A) k = − 1 0 B) k = − 14 C) k = 14 D) k = 10

Punkty P = (− 3,4) i O = (0,0) leżą na jednej prostej. Kąt α jest kątem nachylenia tej prostej do osi Ox (zobacz rysunek).


PIC


Wtedy tangens kąta α jest równy
A) − 34 B) − 43 C) 43 D) 3 4

Ukryj Podobne zadania

Punkty P = (− 5,4) i O = (0,0) leżą na jednej prostej. Kąt α jest kątem nachylenia tej prostej do osi Ox (zobacz rysunek).


PIC


Wtedy tangens kąta α jest równy
A) 45 B) 54 C) − 54 D) − 4 5

Ukryj Podobne zadania

Punkty P = (− 3,4) i O = (0,0) leżą na jednej prostej. Kąt α jest kątem jaki tworzy ta prosta z ujemną półosią Oy (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Wtedy tangens kąta α jest równy
A) − 34 B) − 43 C) 43 D) 3 4

Prosta (3a − 6)x + 3y − 3 = 0 jest nachylona dodatniej półosi osi Ox pod kątem 45∘ , gdy liczba a jest równa
A) 2 B) 12 C) -1 D) 1

Ukryj Podobne zadania

Prosta (3a − 6)x − 3y − 3 = 0 jest nachylona dodatniej półosi osi Ox pod kątem 45∘ , gdy liczba a jest równa
A) 2 B) 12 C) 3 D) 1

Prosta √ -- √ -- (6 3a − 3 3)x− 3y + 9 = 0 jest nachylona dodatniej półosi osi Ox pod kątem 60∘ , gdy liczba a jest równa
A) 1 B) 13 C) -1 D) 3

Prosta k przecina oś Oy układu współrzędnych w punkcie (0,6) i jest równoległa do prostej o równaniu y = − 3x . Wówczas prosta k przecina oś Ox układu współrzędnych w punkcie
A) (− 12,0) B) (− 2,0) C) (2,0) D) (6,0)

Ukryj Podobne zadania

Prosta k przecina oś Ox układu współrzędnych w punkcie (− 3,0) i jest równoległa do prostej o równaniu y = − 3x + 3 . Wówczas prosta k przecina oś Oy układu współrzędnych w punkcie
A) (0,− 9) B) (0,− 6) C) (0,3) D) (0,− 3)

Prosta k przecina oś Oy układu współrzędnych w punkcie (0,− 6) i jest równoległa do prostej o równaniu y = − 3x . Wówczas prosta k przecina oś Ox układu współrzędnych w punkcie
A) (− 6,0) B) (− 2,0) C) (2,0) D) (12,0)

Na rysunkach A–F w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) zaznaczono różne kąty. Jedno z ramion każdego z tych kątów pokrywa się z dodatnią półosią Ox , a drugie przechodzi przez jeden z punktów o współrzędnych całkowitych: A lub B , lub C , lub D , lub E , lub F .


ZINFO-FIGURE


Kąt α ∈ (0∘,180∘) , spełniający warunek tg α = − 23 , jest zaznaczony na rysunku …

Ukryj Podobne zadania

Na rysunkach A–F w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) zaznaczono różne kąty. Jedno z ramion każdego z tych kątów pokrywa się z dodatnią półosią Ox , a drugie przechodzi przez jeden z punktów o współrzędnych całkowitych: A lub B , lub C , lub D , lub E , lub F .


ZINFO-FIGURE


Kąt β ∈ (0∘,180∘) , spełniający warunek cos β = √1-- 10 , jest zaznaczony na rysunku …

Prosta y = ax+ b ma z jedną osią układu współrzędnych dokładnie jeden punkt wspólny. Z drugą osią układu współrzędnych nie ma punktów wspólnych. Zatem prosta ta
A) przecina tylko oś Ox B) przechodzi przez początek układu współrzędnych
C) jest równoległa do osi Ox D) jest równoległa do osi Oy

Ukryj Podobne zadania

Punkty wspólne prostej y = ax + b z osiami układu współrzędnych pokrywają się. Zatem prosta ta
A) przecina tylko oś Ox B) przechodzi przez początek układu współrzędnych
C) jest równoległa do osi Ox D) jest równoległa do osi Oy

Jeżeli α jest kątem ostrym pod jakim przecinają się proste y = 3x + 6 i x = 0 , to
A) √ -- sin α = − 31100- B) √-- sin α = 1100- C) sin α = − 1 3 D) sin α = 1 3

Ukryj Podobne zadania

Prosta l tworzy z osią Ox kąt ∘ 60 i przecina oś Oy w punkcie √ -- (0 ,− 3) (zobacz rysunek).


PIC


Prosta l ma równanie
A) √ -- √ -- y = 3x− 3 B) √ -- √ -- y = 3x+ 3 C) y = − √ 3x + √ 3- D) √ -- √ -- y = − 3x− 3

Ukryj Podobne zadania

Prosta l tworzy z osią Ox kąt ostry ∘ 45 (zobacz rysunek) oraz przechodzi przez punkt o współrzędnych (7,− 9) .


PIC


Prosta l ma równanie
A) y = −x − 2 B) y = x − 16 C) y = −x − 16 D) y = x − 9

Obrazem prostej o równaniu y = 2x + 5 w symetrii osiowej względem osi Ox jest prosta o równaniu
A) y = 2x − 5 B) y = − 2x − 5 C) y = − 2x + 5 D) y = 2x + 5

Ukryj Podobne zadania

Punkt P = (−4 ,3) leży na końcowym ramieniu kąta α . Cosinus kąta α jest równy
A) 45 B) − 45 C) 35 D) − 3 5

Prosta l jest nachylona do osi Ox pod kątem ∘ 30 i przecina oś Oy w punkcie √ -- (0,− 3) (zobacz rysunek).


PIC


Prosta l ma równanie
A) √- √ -- y = -33 x − 3 B) √ - √ -- y = -33x + 3 C) 1 √ -- y = 2 x− 3 D) 1 √ -- y = 2x + 3

Ukryj Podobne zadania

Prosta k przechodzi przez punkt A = (2,− 3) i jest nachylona do osi Ox pod kątem 45∘ (zobacz rysunek).


PIC


Prosta k ma równanie
A) y = x− 5 B) y = −x − 1 C) y = −x + 5 D) y = x + 5

Prosta k przechodzi przez punkt √ -- A = (− 3,− 2) i jest nachylona do osi Ox pod kątem 60∘ (zobacz rysunek).


PIC


Prosta k ma równanie
A) √ -- y = 3x+ 5 B) √- y = 33x − 1 C) √3- y = 3 x + 5 D) √ -- y = 3x+ 1

Prosta l jest nachylona do osi Ox pod kątem ∘ 30 i przecina oś Oy w punkcie √ -- (0, 3 ) (zobacz rysunek).


PIC


Prosta l ma równanie
A) √- √ -- y = -33 x − 3 B) √ - √ -- y = -33x + 3 C) 1 √ -- y = 2 x− 3 D) 1 √ -- y = 2x + 3

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiona jest prosta k , przechodząca przez punkt A = (2,− 3) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt α nachylenia tej prostej do osi Ox .


PIC


Zatem
A) tg α = − 23 B) tgα = − 32 C) tg α = 2 3 D) tg α = 3 2

Na rysunku przedstawiona jest prosta k , przechodząca przez punkt A = (3,− 2) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt α nachylenia tej prostej do osi Ox .


PIC


Zatem
A) tg α = − 23 B) tgα = − 32 C) tg α = 2 3 D) tg α = 3 2

Na rysunku przedstawiona jest prosta, przechodząca przez punkty A = (− 2,3) i D = (2,− 3) , oraz zaznaczony jest kąt α nachylenia tej prostej do osi Ox .


PIC


Zatem tangens kąta α jest równy
A) 32 B) − 32 C) 23 D) − 2 3

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x ,y) zaznaczono kąt α o wierzchołku w punkcie O = (0,0) . Jedno z ramion tego kąta pokrywa się z dodatnią półosią Ox , a drugie przechodzi przez punkt P = (− 3,1) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Tangens kąta α jest równy
A) √-1- 10 B) ( ) − √-3- 10 C) (− 3) 1 D) ( ) − 1 3

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiona jest prosta k , przechodząca przez punkt A = (1,− 3) oraz przecinająca oś Ox w punkcie ( ) − 11,0 2 .


PIC


Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy
A) − 65 B) − 56 C) − 1 3 D) − 3

Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy 5 − 7 . Wskaż równanie prostej k .


PIC


A) y = 75x B) y = √574-x C) 5 y = 7x D) 7 y = − 5x

Która z podanych prostych jest symetryczna do prostej 2x + 3y = 5 względem osi Oy ?
A) 2x − 3y + 5 = 0 B) 2x − 3y − 5 = 0 C) 2x + 3y + 5 = 0 D) 3y − 2x + 5 = 0

Ukryj Podobne zadania

Która z podanych prostych jest symetryczna do prostej 2x + 3y = 5 względem osi Ox ?
A) 2x − 3y + 5 = 0 B) 2x − 3y − 5 = 0 C) 2x + 3y + 5 = 0 D) 3y + 2x − 5 = 0

Strona 1 z 2
spinner