Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Odcinek

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych dane są punkty A = (x,6) , B = (6,− 4) oraz M = (2,y) . Jeżeli punkt M jest środkiem odcinka AB , to
A) x = 2, y = −1 B) x = − 2, y = 1 C) x = − 2 , y = 3 D) x = 2, y = 3

W układzie współrzędnych dane są punkty A = (a,5) oraz B = (− 2,b) . Środkiem odcinka AB jest punkt M = (1,3 ) . Wynika stąd, że
A) a = 2 i b = 6 B) a = 0 i b = 11 C) a = 4 i b = 1 D) a = − 1 i b = 8

Środkiem odcinka o końcach A = (− 4,8) i B = (a + 3,4 − 2b ) jest początek prostokątnego układu współrzędnych. Wówczas
A) a = 1 , b = 5 B) a = 2, b = 5 C) a = 1 , b = 6 D) a = 6 , b = 1

W układzie współrzędnych dane są punkty A = (a,6) oraz B = (7 ,b ) . Środkiem odcinka AB jest punkt M = (3,4 ) . Wynika stąd, że
A) a = 5 i b = 5 B) a = − 1 i b = 2 C) a = 4 i b = 10 D) a = −4 i b = −2

Punkty K = (− 7,6) i L = (b,− 9) są końcami odcinka KL . Pierwsza współrzędna środka odcinka KL jest o 3 większa od jego drugiej współrzędnej. Wynika stąd, że
A) b = − 4 B) b = 10 C) b = 3 D) 3 b = − 2

Obrazem odcinka AB o końcach w punktach A (− 5,− 3) , B (4,1) w symetrii względem osi Ox , jest odcinek A 1B1 o końcach w punktach
A) A (4,1) 1 , B (− 5,− 3) 1 B) A (5,− 3) 1 , B 1(− 4,1)
C) A 1(− 5,3) , B 1(4,− 1) D) A 1(5,3) , B 1(− 4,− 1)

Dane są punkty A = (− 3,4) i B = (− 13 ,9) . Punkt C należący do odcinka AB i taki, że AC = 14CB ma współrzędne
A) C = (− 10,5) B) C = (− 2,1 ) C) C = (− 7,6) D) C = (− 5,5)

Punkt A = (− 3,2) jest końcem odcinka AB , a punkt M = (4 ,1 ) jest środkiem tego odcinka. Długość odcinka AB jest równa
A) √ -- 2 5 B) √ -- 4 5 C) 5√ 2- D) 10√ 2-

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (− 3,− 1) jest końcem odcinka AB , a punkt M = (− 4,6) jest środkiem tego odcinka. Długość odcinka AB jest równa
A) √ -- 2 5 B) √ -- 4 5 C) 5√ 2- D) 10√ 2-

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest odcinek AB o końcach w punktach A = (7 ,4 ) , B = (11,12) . Punkt S leży wewnątrz odcinka AB oraz |AS | = 3 ⋅|BS | . Wówczas
A) S = (8,6) B) S = (9,8) C) S = (1 0,10) D) S = (13,16)

Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest odcinek AB o końcach w punktach A = (− 9,1 5) , B = (3,19) . Punkt S leży wewnątrz odcinka AB oraz |AS | = 13 ⋅|BS| . Wówczas
A) S = (− 3,17) B) S = (0 ,18) C) S = (−6 ,16) D) S = (13,17 )

Odcinek o końcach ′ A = (6,14) i ′ B = (− 10,2) jest obrazem odcinka AB w jednokładności o skali k = − 53 . Długość odcinka AB jest równa
A) 12 B) 100- 3 C) 16 D) 36 5

Ukryj Podobne zadania

Odcinek o końcach ′ A = (−9 ,9) i ′ B = (7,− 3) jest obrazem odcinka AB w jednokładności o skali k = − 35 . Długość odcinka AB jest równa
A) 12 B) 100- 3 C) 16 D) 36 5

Przez punkt A = (− 3,4) poprowadzono prostą k , która przecina proste x = − 1 i y = 3 w takich punktach B i C , że |AB | = |AC | . Długość odcinka BC jest równa
A) √ 10- B) 2√ 5- C) √ -- 4 2 D) √ -- 2 2

Punkty A = (− 21,11 ) i B = (3,17 ) są końcami odcinka AB . Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi Ox układu współrzędnych jest odcinek A ′B ′ . Środkiem odcinka A ′B ′ jest punkt o współrzędnych
A) (− 9,− 14) B) (−9 ,14) C) (9,− 14) D) (9,14)

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (− 13,7) i B = (21,− 17) są końcami odcinka AB . Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi Oy układu współrzędnych jest odcinek A ′B ′ . Środkiem odcinka A ′B ′ jest punkt o współrzędnych
A) (− 4,− 5) B) (− 4 ,5 ) C) (4,− 5) D) (4,5)

Punkt A = (− 3,4) jest końcem odcinka AB , a punkt M = (− 5,5) jest takim punktem tego odcinka, że |AM | : |MB | = 1 : 4 . Długość odcinka AB jest równa
A) √ -- 4 5 B) √ -- 5 C) √ -- 5 5 D) √ -- 3 5

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (− 2,5) jest końcem odcinka AB , a punkt M = (− 4,6) jest takim punktem tego odcinka, że |AM | : |MB | = 1 : 9 . Długość odcinka AB jest równa
A) √ -- 9 5 B) √ -- 5 C) √ -- 4 5 D) √ -- 10 5

Ukryj Podobne zadania

Długość odcinka AB , którego wierzchołki mają współrzędne A = (− 3,− 2) i B = (− 1,4) , jest równa:
A) √ -- 2 5 B) √ --- 2 10 C) 4√ 2- D) √ 41-

Punkt A = (− 3,4) jest początkiem odcinka AB , gdzie S = (2,− 2) jest jego środkiem. Punkt B , który jest końcem tego odcinka ma współrzędne
A) (7,− 8) B) (− 1,2) C) 1 (2,1 ) D) (5,− 6)

Ukryj Podobne zadania

Punkt B = (7,− 3) jest końcem odcinka AB , gdzie S = (− 3,2) jest jego środkiem. Punkt A , który jest początkiem tego odcinka ma współrzędne
A) (2, 1) 2 B) (2,− 1) 2 C) (− 26,14 ) D) (− 13,7)

Punkt S = (2 ,7 ) jest środkiem odcinka AB , w którym A = (− 1,3) . Punkt B ma współrzędne:
A) B = (5,11) B) ( ) B = 1,2 2 C) ( ) B = − 32,− 5 D) B = (3,11)

Punkt A = (2,− 1) jest początkiem odcinka AB , gdzie S = (− 1,1) jest jego środkiem. Punkt B , który jest końcem tego odcinka ma współrzędne
A) ( ) 1,0 2 B) (− 4,3) C) (1,0) D) (− 8,6)

W układzie współrzędnych punkt S = (42,56) jest środkiem odcinka KL , którego jednym z końców jest punkt K = (6,8) . Zatem
A) L = (84,112) B) L = (24,32) C) L = (78,104) D) L = (9 0,120)

Punkt S = (3 ,2 ) jest środkiem odcinka AB , w którym A = (5,5) . Punkt B ma współrzędne
A) (8,7) B) (7,8 ) C) (− 1,1) D) (1,− 1)

Punkt S = (4 ,5 ) jest środkiem odcinka AB , w którym A = (7,2) . Punkt B ma współrzędne:
A) B = (− 3,3) B) ( ) B = 11, 7 2 2 C) ( ) B = 32,− 32 D) B = (1 ,8)

Punkt S = (3 ,− 1 ) jest środkiem odcinka AB , w którym A = (− 2,4) . Punkt B ma współrzędne
A) ( ) 1, 3 2 2 B) (6,− 8) C) (8,− 6) D) ( ) 3,− 1 2 2

Dane są punkty K = (− 3,− 7) oraz S = (5,3) . Punkt S jest środkiem odcinka KL . Wtedy punkt L ma współrzędne
A) (13,10 ) B) (13,13) C) (1,− 2) D) (7,− 1)

W układzie współrzędnych punkt S = (40,40) jest środkiem odcinka KL , którego jednym z końców jest punkt K = (0,8) . Zatem
A) L = (20,24) B) L = (− 80,− 72) C) L = (− 40,− 24) D) L = (80,72)

Punkt S = (3 ,7) jest środkiem odcinka P Q , gdzie Q = (− 13,18) . Zatem punkt P ma współrzędne
A) P = (− 19,4) B) P = (16,− 11 ) C) P = (− 7 ,32) D) P = (19,− 4)

Punkt S = (2 ,7 ) jest środkiem odcinka AB , w którym B = (− 1,3) . Punkt A ma współrzędne:
A) B = (5,11) B) ( ) B = 1,5 2 C) B = (1,10) D) B = (− 5,11)

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa punkty: A = (5,− 4) i P = (− 2,1) . Punkt P jest środkiem odcinka AB . Jakie współrzędne ma punkt B?
A) (3,− 3) B) (− 9,6) C) (12,− 10 ) D) (1,− 2)

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa punkty: A = (− 8,− 4) i P = (− 2,2) . Punkt P jest środkiem odcinka AB . Jakie współrzędne ma punkt B ?
A) (4,8) B) (− 10,− 2) C) (− 10,8) D) (4,− 2)

Punkt S = (− 4,7 ) jest środkiem odcinka P Q , gdzie Q = (17,12) . Zatem punkt P ma współrzędne
A) P = (2,− 25) B) P = (38,17) C) P = (− 25,2) D) P = (− 12 ,4 )

Jeżeli punkty A = (201 2,− 10) i B = (− 1 2,210) są końcami odcinka AB , to środkiem tego odcinka jest punkt o współrzędnych
A) (200 0,200) B) (100 0,100) C) (100,10 00) D) (− 10 00,100)

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli punkty A = (− 201 3,− 197) i B = (−2 011,135) są końcami odcinka AB , to środkiem tego odcinka jest punkt o współrzędnych
A) (− 2012 ,−3 1) B) (1,166) C) (− 4024,− 62 ) D) (2,332 )

Dany jest odcinek AB , gdzie A = (−4 ,16) i B = (− 8,1 0) oraz prosta k o równaniu y = − 3x + b . Jeżeli prosta k przecina odcinek AB w takim punkcie S , że |AS | = |SB | , to liczba b jest równa
A) 31 B) − 5 C) 4 D) − 14

Dany jest odcinek AB , gdzie A(− 4,16 ) , B(− 8,10 ) . Punkt S jest środkiem odcinka AB . Obrazem punktu S w symetrii względem osi Oy jest punkt
A) S′(− 6,13) B) S′(6,13) C) ′ S (− 6,− 13) D) ′ S (6,− 13)

Ukryj Podobne zadania

Dany jest odcinek AB , gdzie A(7 ,9) , B(3 ,15) . Punkt S jest środkiem odcinka AB . Obrazem punktu S w symetrii względem osi Oy jest punkt
A) S′(− 5,12) B) S′(5,12) C) ′ S (− 5,− 12) D) ′ S (5,− 12)

Punkt S = (4 ,8) jest środkiem odcinka P Q , którego koniec P leży na osi Oy , a koniec Q – na osi Ox . Wynika stąd, że
A) P = (0,16) i Q = (8,0) B) P = (0,8) i Q = (16 ,0)
C) P = (0,4) i Q = (4,0) D) P = (0,8) i Q = (8,0 )

Ukryj Podobne zadania

Punkt S = (5 ,7) jest środkiem odcinka P Q , którego koniec P leży na osi Oy , a koniec Q – na osi Ox . Wynika stąd, że
A) P = (0,5) i Q = (7,0) B) P = (0,14) i Q = (10 ,0)
C) P = (0,10) i Q = (14,0) D) P = (0,7 ) i Q = (5,0 )

Punkt K = (− 4,4) jest końcem odcinka KL , punkt L leży na osi Ox , a środek S tego odcinka leży na osi Oy . Wynika stąd, że
A) S = (0,2) B) S = (− 2 ,0 ) C) S = (4 ,0) D) S = (0,4)

Ukryj Podobne zadania

Punkt K = (− 4,− 6) jest końcem odcinka KL , punkt L leży na osi Ox , a środek S tego odcinka leży na osi Oy . Wynika stąd, że
A) S = (0,3) B) S = (− 6 ,0 ) C) S = (4 ,0) D) S = (0,− 3)

W kartezjańskim układzie współrzędnych dane są punkty: A = (2,− 5) , B = (10 ,3) i C = (− 2,7 ) . Środek odcinka łączącego punkt A ze środkiem odcinka BC ma współrzędne
A) (4,5) B) (3,0 ) C) (4,1) D) ( 7 ) 2,1

Strona 1 z 2
spinner