Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok

Wyszukiwanie zadań

Odcinek AE jest dwusieczną kąta BAD w równoległoboku ABCD . Miara kąta AED jest równa 28∘ .


PIC


Miara kąta ABC jest równa
A) 112 ∘ B) 56∘ C) 15 2∘ D) 12 4∘

Przekątne równoległoboku mają długości 4 i 8, a kąt między tymi przekątnymi ma miarę 3 0∘ . Pole tego równoległoboku jest równe
A) 32 B) 16 C) 12 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Przekątne równoległoboku mają długości 4 i 8, a kąt między tymi przekątnymi ma miarę 6 0∘ . Pole tego równoległoboku jest równe
A) √ -- 8 3 B) √ -- 12 3 C) 16 √ 3- D) 32 √ 3-

Jeden bok równoległoboku ma długość 120 cm, a drugi ma długość 60 cm. Przekątna tego równoległoboku może mieć długość
A) 50 cm B) 60 cm C) 120 cm D) 200 cm

W równoległoboku ABCD mamy dane |AB | = 16 cm i |BC | = 6 cm . Jedna z wysokości tego równoległoboku ma długość 8 cm . Zatem kąt ostry równoległoboku jest równy
A) 15∘ B) 3 0∘ C) 45∘ D) ∘ 60

Pole równoległoboku o bokach długości 4 i 12 oraz kącie ostrym ∘ 30 jest równe
A) 24 B) √ -- 12 3 C) 12 D) √ -- 6 3

Ukryj Podobne zadania

Pole równoległoboku o bokach długości 6 i 10 oraz kącie ostrym ∘ 30 jest równe
A) 60 B) √ -- 30 3 C) 30 D) √ -- 60 3

Pole równoległoboku o kącie ostrym równym ∘ 60 i długości boków wychodzących z wierzchołka tego kąta równych 6 i 8 jest równe
A) √ -- 24 3 B) √ -- 24 2 C) 24 D) 16√ 3-

Pole równoległoboku ABCD jest równe √ -- 40 6 . Bok AD tego równoległoboku ma długość 10, a kąt ABC równoległoboku ma miarę 135∘ (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Długość boku AB jest równa
A) √ -- 8 3 B) √ -- 8 2 C) 16 √ 2- D) 16 √ 3-

W równoległoboku ABCD , przedstawionym na rysunku, kąt α ma miarę 70 ∘ .


PIC


Wtedy kąt β ma miarę
A) 80∘ B) 7 0∘ C) 60∘ D) 50∘

Ukryj Podobne zadania

W równoległoboku ABCD , przedstawionym na rysunku, kąt α ma miarę 80 ∘ .


PIC


Wtedy kąt β ma miarę
A) 80∘ B) 7 0∘ C) 60∘ D) 50∘

Pole powierzchni równoległoboku jest równe 2 1 2 cm , a kąt ostry równoległoboku ma miarę 3 0∘ . Wiadomo, że dwa boki równoległoboku mają długość 3 cm. Długość pozostałych boków jest równa:
A) 2 cm B) 4 cm C) 6 cm D) 8 cm

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni równoległoboku jest równe 2 4 cm , a kąt ostry równoległoboku ma miarę 45 ∘ . Wiadomo, że dwa boki równoległoboku mają długość √ -- 2 cm . Długość pozostałych boków jest równa:
A) 2 cm B) 4 cm C) 6 cm D) 8 cm

Pole powierzchni równoległoboku jest równe 2 9 cm , a kąt ostry równoległoboku ma miarę 60 ∘ . Wiadomo, że dwa boki równoległoboku mają długość √ -- 3 cm . Długość pozostałych boków jest równa:
A) 2 cm B) 4 cm C) 6 cm D) 8 cm

Pole równoległoboku ABCD jest równe 120. Na bokach AD i BC wybrano – odpowiednio – punkty P i R , takie, że |AP| = 1 |PD| 3 i |CR-|= 2 |RB | 3 (zobacz rysunek)


PIC


Pole czworokąta PBRD jest równe
A) 81 B) 96 C) 102 D) 118

Przekątne dzielą równoległobok na cztery trójkąty
A) przystające B) podobne C) o równych polach D) o równych obwodach

W równoległoboku ABCD dłuższa podstawa ma długość |AB | = 15 cm . Wysokości tego równoległoboku mają długości: 8 cm i 12 cm . Zatem krótsza podstawa równoległoboku ma długość
A) 20 cm B) 10 cm C) 3,2 cm D) 1,6 cm

Jeden z boków równoległoboku ma długość równą 5. Przekątne tego równoległoboku mogą mieć długości
A) 4 i 6 B) 4 i 3 C) 10 i 10 D) 5 i 5

Ukryj Podobne zadania

Jeden z boków równoległoboku ma długość równą 12. Przekątne tego równoległoboku mogą mieć długości
A) 10 i 10 B) 18 i 6 C) 12 i 12 D) 30 i 30

Pole równoległoboku o bokach długości 6 i 8 oraz kącie rozwartym ∘ 150 jest równe
A) √ -- 24 3 B) 48 C) √ -- 48 3 D) 24

Ukryj Podobne zadania

Pole równoległoboku o bokach długości 4 i 7 oraz kącie rozwartym ∘ 150 jest równe
A) 14 B) √ -- 1 4 3 C) √ -- 28 3 D) 28

Boki równoległoboku mają długości 6 i 10, a kąt rozwarty między tymi bokami ma miarę 1 20∘ . Pole tego równoległoboku jest równe
A) √ -- 30 3 B) 30 C) 60 √ 3- D) 60

Pole równoległoboku o bokach długości 6 cm i 10 cm i kącie rozwartym o mierze α = 120 ∘ jest równe
A) √ -- 30 3 cm 2 B) 3 0 cm 2 C) 15√ 3-cm 2 D) 15 cm 2

Boki równoległoboku mają długość 8 cm i 10 cm, a jego pole wynosi 40 cm. Kąt ostry równoległoboku ma miarę:
A) 45∘ B) 3 0∘ C) 60∘ D) 75∘

Ukryj Podobne zadania

Boki równoległoboku mają długości: 6 cm i 10 cm, a jego pole wynosi √ -- 30 2 cm . Kąt ostry równoległoboku ma miarę:
A) 45∘ B) 3 0∘ C) 60∘ D) 75∘

W równoległoboku ABCD na przekątnej BD wybrano punkty E i F tak, że |DF | = |BE | (zobacz rysunek). Dane są ponadto: |AD | = 7 , |∡DAE | = |∡ABD | = |∡DCF | = 36∘ .


PIC


Wówczas długość odcinka DF jest równa
A) |DF | = 8 B) √ -- |DF | = 2 5 C) |DF | = 7 D) |DF | = 4 √ 3

W równoległoboku o bokach a = 14,b = 18 dłuższa wysokość ma długość 12. Wynika z tego, że krótsza wysokość ma długość
A) 14 B) 283- C) 286 D) 5

Ukryj Podobne zadania

W równoległoboku o bokach a = 14,b = 16 dłuższa wysokość ma długość 12. Wynika z tego, że krótsza wysokość ma długość
A) 21 B) 1132- C) 221 D) 112 9

W równoległoboku ABCD mamy dane |AB | = 15 cm i |BC | = 6 cm . Jedna z wysokości tego równoległoboku ma długość 8 cm . Zatem druga wysokość ma długość
A) 20 cm B) 10 cm C) 3,2 cm D) 1,6 cm

W równoległoboku o bokach a = 12,b = 18 dłuższa wysokość ma długość 12. Wynika z tego, że krótsza wysokość ma długość
A) 8 B) 12 C) 9 D) 4

Sinus kąta ostrego równoległoboku jest równy 3 5 . Suma cosinusów wszystkich kątów wewnętrznych tego równoległoboku jest równa
A) 0 B) 165 C) − 156 D) 12 5

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 30 ∘ . Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy
A) 105 ∘ B) 115∘ C) 12 5∘ D) 13 5∘

Ukryj Podobne zadania

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 50 ∘ . Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy
A) 105 ∘ B) 115∘ C) 12 5∘ D) 13 5∘

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 80 ∘ . Kąt rozwarty tego równoległoboku ma miarę
A) 120 ∘ B) 125∘ C) 13 0∘ D) 13 5∘

Dwa sąsiednie kąty równoległoboku różnią się o ∘ 50 . Kąt ostry tego równoległoboku ma miarę
A) 45∘ B) 5 5∘ C) 65∘ D) 75∘

Boki równoległoboku ABCD mają długości 2 i 5, a jego dłuższa przekątna ma długość 6.


PIC


Pole tego równoległoboku jest równe
A) √ --- 39 B) 48 C) 48 √ 3- D) 3 √ 39- 2

Przekątne podzieliły równoległobok na cztery trójkąty o polach P1,P2,P3,P 4 .


PIC


Który z podanych warunków może nie być spełniony?
A) P1 + P3 = P2 + P4 B) P22= P1 ⋅ P3 C) P + P = P ⋅P 1 3 2 4 D) 2P 4 = P1 + P2

Strona 1 z 2
spinner